umtsno.deJeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe stacje bazowe telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.Polski

pełny spis artykułów

Publikacja własnych doświadczeń z napromieniowaniem przez sztuczne pola EM na stronie Komisji Europejskiej
Rezolucja z Benevento, list otwarty do profesora Szmigielskiego
Albany, New York, US-Raport: międzynarodowe limity PEM nie są bezpieczne !, Krzysztof Puzyna, art. po polsku
BioInitiative, odpowiedź Stanisław Szmigielski: polskie normy są bezpieczne
BioInitiative, odpowiedź Krzysztof Puzyna: polskie normy nie są bezpieczne
Prawo Landu Dolnej Saksonii (NRF) o wywłaszczeniu, dla linii wysokiego napięcia pod ziemią
Opinia ekonomiczna dotycząca ksztaltowania się wartości nieruchomości zlokalizowanych w strefie oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowych - na terenie miasta Brodnica
Raportem Bioinitiative zajmie się Komisja Europejska
EU -Agencja Ochrony Środowiska EEA, Jacqueline McGlade oraz Raport Bioinitiative w 1 programie TV niemieckiej
Tajwan. 1500 stacji bazowych telefonii komórkowej zostało rozebranych.
Akcja Ludzi Dobrej Woli "Uratujmy Dzieci"
Kraków, Rzecznik Praw Dziecka jest przeciwko instalacji niemieckiego Telekomu PTC ERA na szkole podstawowej Nr 124
Anonimowe stanowisko Komisji Higieny Radiacyjnej Rady Sanitarno- Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym w sprawie szkodliwości pól elektromagnetycznych (PEM) dowodem jej korupcji.
Na pohybel z nimi
List do GIS w związku ze stanowiskem Komisji Higieny Radiacyjnej
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) prosi obywateli o współpracę
Szyszko jak Mężydło, zawiadomienie o przestępstwie
W środku środka siedziała na nocniku dyrektor Irena Mazur
21.1.08, Związek operatorów (MMF) wykrył: promieniowanie telefonii komórkowej zakłóca wasz sen
10.2.2008, ponad 600 polskich osiedli wykluczyły się z przymusu napromieniowania przez BTS-y
11.2.2008, normalka ? Urząd Miasta Lublin fałszuje protokoły rozprawy administracyjnej na korzyść niemieckiego okupanta Deutsche Telekom (ERA)
Afganistan, Talibowie zniszczyli 2-go marca dwie stacje przekaźnikowe
18.5.2008, uwagi do projektu do konsultacji o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska
Darmowy internet to technologia manipulacji mas WiMax
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. uznaje opracowanie Bioinitiative jako podstawowy dokument o szkodliwości PEM !
Sąd Cywilny z Nanterre (Francja) stosuje zasadę ostrożności przeciwko promieniowaniu masztu telefonii komórkowej
Rydzyku nie zabijaj mikrofalami!
Dlaczego Urszula Krupa zbłaźniła się jako lekarka i poseł UE

dalsze polskie teksty

Deutsch:
ganzes Verzeichnis

EU-Umweltagentur EEA, Jacqueline McGlade und Bioinitiative bei Report Mainz 1. TV ARD
Fast 1.500 abgebaute Mobilfunkanlagen in Taiwan
Leukämiegefahr in der Nähe von 16 deutschen Kernkraftwerken
Robert Dziekański "getasert" und ausgenommen in Vancouver Airport
Umweltepidemiologische Untersuchung der Krebsinzidenz in den Gemeinden Hausmannstätten & Vasoldsberg
Das Zivilgericht von Nanterre (Frankreich) wendet das Vorsorgeprinzip an und zwingt Bouygues Telecom zum Antennenabbau

English
full Inde
x

exSignificant EMR research to 1973
Bioinitiative: European Environment Agency calls for new guidelines
ex
Dose-Dependent DNA Damaging Effects of Exposure To Radiofrequency Electromagnetic Fields (UMTS; 1950 MHz) In Human Fibroblasts In Vitro, Prof. Adlkofer et al
Lucas: Health concerns over exposure to electromagnetic fields- response to BioInitiative Report
exAdlkofer suggests connection between ERK-cascade and DNA-damage by EMF
ex
Eltiti Study, Short-Term Exposure to Mobile Phone Base Station Signals
exEltiti Study, Correspondence


Sąd Cywilny z Nanterre (Francja) stosuje zasadę ostrożności przeciwko promieniowaniu masztu telefonii komórkowej

Informacja iddd.de, Krzysztof Puzyna
30.10.2008

tempsreel.nouvelobs.com

wyciąg z wyroku (de).pdf, 119,1 KB

pełny tekst wyroku (fr)
next-up.org
TGI Nanterre -France, 18 Septembre 2008,
Riverains Antennes Relais contre Bouygues Telecom. Le Jugement.

Sąd Cywilny z Nanterre (Hauts-de-Seine) wydał po raz pierwszy we Francji, w drugiej instancji wyrok, nakazujący rozbiórkę stacji telefonii komórkowej Bouygues Télécom w Tassin-La-demi-Lune (Rhône) zastosowując zasadę ostrożności, o której niedostatecznym uwzględnianiu wypowiedział się w rezolucji z 4 września 2008 roku parlament europejski (porównaj Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie śródokresowego przeglądu Europejskiego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010)Sąd wyszedł z założenia, że istnieje potencjalne zagrożenie zdrowia mieszkańców. Dlatego Bouygues Télécom ma zapłacić każdej z trzech skarżących rodzin po 3000 Euro ze względu na ekspozycję promieniowaniem zagrażającym ich zdrowiu, wywodził adwokat tych rodzin Richard Forget.

W swojej wypowiedzi na France International adwokat wyjaśnił, że ten wyrok może być punktem zwrotnym w orzecznictwie sądowym. Pan Richard Forget opowiadał, że sąd nie przyznając racji żadnej ze stron, stwierdził obiektywne istnienie naukowej dysputy w temacie zagrożenia przez pola elektromagnetyczne z masztów stacji bazowych telefonii komórkowej. Sąd z Nanterre stwierdził w uzasadnieniu wyroku:

" Ponieważ istnieje potencjalne ryzyko dla zdrowia mieszkańców trzeba stosować zasadę ostrożności. "

Obrońca podkreśla, że jest to pierwszy tego typu wyrok we Francji i dodaje, że demontaż stacji bazowej musi być wykonany w ciągu 4 miesięcy od dostarczenia wyroku pod zagrożeniem karą 100 Euro za każdy dzień spóźnienia. Te trzy rodziny podały sprawę do sądu ze względu "na silne oddziaływanie na sąsiedztwo" oraz podkreślili fakt, że nie ma dowodów na nieistnienie zdrowotnego ryzyka.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie śródokresowego przeglądu Europejskiego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010 - Kompromitacja dla mafijnego klubu ICNIRP i niemieckich urzędów do spraw ochrony przed promieniowaniem (2007/2252(INI)

13.09.2008Proszę o przeczytanie i poparcie dokumentu o nazwie Ochrona zdrowia i życia Polaków w świetle Rezolucji Parlamentu Europejskiego znajdującego się pod adresem internetowym:

petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=3479&powiadom=1
P6_TA-PROV(2008)0410 A6-0260/2008

Parlament Europejski,

-   uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczący śródokresowego przeglądu Europejskiego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010 (COM(2007)0314),
-   uwzględniając rezolucję z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010(1) ,
-   uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ustanawiającą drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013)(2) ,
-   uwzględniając art. 45 Regulaminu,
-   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0260/2008),
...
D.   mając na uwadze, że podczas gdy program w dziedzinie ochrony zdrowia (2008-2013) ma na celu w szczególności działanie w zakresie tradycyjnych determinant zdrowotnych, takich jak odżywianie, spożywanie alkoholu, palenie papierosów i używanie narkotyków, mając na uwadze, że niniejszy plan działania (2004-2010) powinien skupić się na nowych problemach sanitarnych oraz dodatkowo zająć się determinującymi czynnikami środowiskowymi mającymi wpływ na zdrowie człowieka, takimi jak jakość powietrza na zewnątrz i wewnątrz budynków, fale elektromagnetyczne, nanocząsteczki i substancje chemiczne wymagające szczególnej ostrożności (substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, substancje wywołujące zakłócenia w funkcjonowaniu układu hormonalnego),
...
I.   mając na uwadze rosnącą liczbę dowodów naukowych na to, że niektóre choroby nowotworowe, takie jak nowotwór pęcherzyka żółciowego, nowotwór kości, nowotwór płuc, nowotwór skóry, nowotwór piersi i inne są powodowane nie tylko oddziaływaniem substancji chemicznych, napromieniowaniem, cząsteczkami obecnymi w powietrzu, lecz również innymi czynnikami środowiskowymi,

J.   mając na uwadze, że równolegle z rozwojem tych problematyk w ostatnich latach pojawiły się nowe choroby i zespoły chorobowe, takie jak zespół wieloważnego uczulenia na substancje chemiczne, Dental Amalgam Mercury Syndrome, nadwrażliwość na pole elektromagnetyczne, syndrom chorych budynków czy też zespół ADHD u dzieci,

K.   mając na uwadze, że zasada ostrożności jest wyraźnie zawarta w traktacie od 1992 r., a Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wielokrotnie określał treść i zasięg tej zasady prawa wspólnotowego jako jednego z fundamentów polityki ochrony prowadzonej przez Wspólnotę w dziedzinie środowiska i zdrowia(4) ,

L.   mając na uwadze skrajnie utrudniający charakter kryteriów sformułowanych przez Komisję w komunikacie z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie odwoływania się do zasady ostrożności (COM(2000)0001 ), wręcz uniemożliwiający stosowanie tych kryteriów,
...
21.   jest poruszony wynikami międzynarodowego raportu Bioinitiative Working Group (8) w sprawie pól elektromagnetycznych, który stanowi syntezę ponad 1500 badań poświęconych tej kwestii i wymienia zagrożenia dla zdrowia związane z emisjami telefonii komórkowej, UMTS, Wifi, Wimax, Bluetooth oraz telekomunikacji bezprzewodowej "DECT";

22.   stwierdza, że dopuszczalne wartości miar ekspozycji obywateli na pola elektromagnetyczne są przestarzałe, ponieważ nie zostały dostosowane po przyjęciu zalecenia Rady 1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia narażenia ogółu społeczeństwa na pola elektromagnetyczne (0 Hz do 300 GHz) (9) , nie uwzględniają rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zaleceń Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska ani zaostrzonych norm emisji przyjętych np. w Belgii, we Włoszech czy w Austrii oraz nie uwzględniają kwestii grup szczególnie narażonych, takich jak kobiety w ciąży, noworodki i dzieci.

23.   zwraca się w związku z tym do Rady o zmianę jej zalecenia 1999/519/WE, tak aby uwzględnić najlepsze praktyki krajowe i ustalić w ten sposób dopuszczalne wartości miar ekspozycji, które byłyby bardziej wymagające w stosunku do ogółu urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne o częstotliwościach do 0,1 MHz do 300 GHz;


WiMax - niewidzialne promieniowanie, realne szkody

10.09.2008r.
Krzysztof Puzyna

Darmowy internet to technologia manipulacji mas WiMax przez nieustanne napromieniowanie pulsującymi polami elektromagnetycznymi !

Ratusz pyta, gdzie chcemy darmowy internet
Żeby Szkoła nie odpowiadała "nie, bo nie"?

Technologia WiMax jest to ulepszona w zasięgu i szybkości wersja WLAN. Gdy przy WLAN osiąga się zasięgi 30 do 100 metrów to WiMax pozwala na znacznie większe odległości nawet do 50 kilometrów.

Gdy WLAN ładuje maksymalnie -downstream z 3 MB/s to WiMax osiąga 23 razy więcej - 70 MB/s. W przeciwieństwie do GSM, UMTS czy WLAN można WiMax, czy po angielsku wireless broadband Internet access (WiFi) skonfigurować na różne sposoby, zależnie od sytuacji, zmieniać dostęp i modulację. Sygnały WiMax mogą pulsować w różnych częstotliwościach.

Firmy z reguły trzymają w tajemnicy charakterystyki sygnałów WiMax, szczególnie kanału organizacyjnego. Istnieje wiedza o modulacji sygnałów w celu manipulacji ludzi. WiMax ze swoją elastycznością w konfiguracji nadaje się idealnie do ataku rezonansowego i jest używany jako broń elektromagnetyczna przeciwko ludziom i urządzeniom elektronicznym. Szkodliwość WiMax wynika z pulsujących pól EM, wielu ważnych w tej dziedzinie badaczy ostrzega przed tą technologią.

patrz
Dobra wiadomość z Anglii
po angielsku i niemiecku: exWiFi Wlan WiMax

Eksperymenty polowe szwajcarskiej Swisscom na początku roku 2008 w Boltigen wykazały, że technologia WiMax wymaga dopracowania i w aktualnej formie się koncernowi nie opłaca. Swisscom stawia na internet satelitarny.

Krzysztof PuzynaRatusz pyta, gdzie chcemy darmowy internet

Małgorzata Domagała
2008-08-31

Al. Racławickie, Grottgera a może Zalew Zemborzycki? Urzędnicy proszą lublinian o pomoc w wybraniu pięciu miejsc, w których będzie można za darmo korzystać z internetu.

Na deptaku wiele osób korzysta z hot spotów na Krakowskim Przedmieściu
- Nie robimy tego dla siebie, ale dla mieszkańców. Dlatego zależy nam, aby to właśnie oni wybrali miejsca, w których chcą mieć hotspoty - mówi Grzegorz Hunicz, dyrektor wydziału informatyki i telekomunikacji urzędu miasta. - Przygotowaliśmy kilkanaście lokalizacji, gdzie mamy techniczną możliwość, by je zainstalować. Wybierzemy pięć - dodaje.

Idea hotspotów polega na tym, że internet przesyłany jest drogą radiową i każda osoba, która jest w zasięgu sieci, ma do niej dostęp. Potrzebny jest tylko laptop lub inny sprzęt z bezprzewodową kartą sieciową. Lublinianie mogą więc wybierać m.in. spośród takich adresów, jak: Zespół Szkół przy al. Racławickich 5, Krakowskie Przedmieście 72 czy ronda przy Leclercu na LSM i przy Gali.

Jest propozycja, by hotspoty umieścić również na Czubach: na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Filaretów oraz przy szkole nr 51. - Ale w tych dwóch ostatnich miejscach będziemy mogli zainstalować je dopiero późną jesienią, co związane jest z rozbudową sieci światłowodowej - zaznacza Hunicz. Tłumaczy jednak, że w pozostałych miejscach urząd miasta bezpłatny dostęp do internetu może zapewnić w ciągu miesiąca.

Za instalację jednego hotspotu miasto zapłaci ok. 3 tys. zł. Całość zdaniem Hunicza zamknie się w kwocie kilkunastu tysięcy. Miasto ma na ten cel zarezerwowane pieniądze w budżecie.

Teraz z internetu bezpłatnie udostępnianego przez ratusz można korzystać w trzynastu punktach Lublina, m.in. przy Trybunale Koronnym czy na placu Litewskim. Hotspoty są również przy Biurze Obsługi Klientów przy ul. Filaretów, przy MOSiR (al. Zygmuntowskie) oraz na skrzyżowaniu ul. Krańcowej z ul. Męczenników Majdanka.

Gdzie miasto proponuje hotspoty?

W głosowaniu można wziąć udział na stronie lublin.gazeta.pl. Czekamy także na e-maile (redakcja@lublin.agora.pl) oraz na telefony.

Zespół Szkół, al. Racławickie 5

Zalew Zemborzycki

Krakowskie Przedmieście 72

Dworzec PKP

Rondo Nauczycieli Tajnego Nauczania (Leclerc na LSM )

ul. Żywnego

ul. Grottgera (parking obok teatru)

ul. Fabryczna przy Gali

SP 20 ul. Piłsudskiego 26

rondo NSZ (al. Jana Pawła II i ul. Filaretów)

SP 51, ul. Bursztynowa


Żeby Szkoła nie odpowiadała "nie, bo nie"?

Tue, 9 Sep 2008

uwaga K.P. : nie, bo nie to jest demokracja bezpośrednia, to jest referendum wg trzech zasad demokracji bezpośredniej, lud Lublina nie musi się radnym tłumaczyć, ale odwrotnie to radni powinni dać wiarygodne argumenty dla swoich decyzji !

Przesyłam e-mail od zaprzyjaźnionego dyrektora szkoły podstawowej na moim osiedlu.

Nie musiałem wcześniej odpowiadać sobie na pytanie o hot-spoty, ponieważ do tej pory "radosna twórczość" urzędników miejskich koncentrowała się w śródmieściu Lublina. Teraz pchają się do szkół.

Szukam merytorycznych argumentów w tej sprawie, żeby Szkoła nie odpowiadała "nie, bo nie".

Pozdrawiam. Jacek

Mon, 08 Sep 2008

Panie Jacku, czytam w gazecie i zaczynam się niepokoić. Bardzo proszę o opinię w tej sprawie - w zał.

Dziękuję za materialy o tel. komórkowych
Pozdrawiam

J.O.Uwagi do projektu do konsultacji o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska

18.5.2008r.
na stronie
http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#180508
oryginał w formacie pdf, 49,1 KB

Projekt 15.05.2008
USTAWA
z dnia ....................
o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko i organach administracji w tym zakresie1)

http://mos.gov.pl/2prawo/prace_legislacyjne/projekty_do_konsultacji/ustawy/ustawa_16.05.2008.pdf

Projekty aktów prawnych - do konsultacji społecznych

Projekty ustaw
Projekt ustawy o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i organach administracji w tym zakresie (projekt roboczy, będzie podlegać dalszym pracom legislacyjnym)

- termin przesyłania uwag: 23.05.2008
- departament odpowiedzialny za przygotowanie projektu: DOOŚ
- adres, pod który można przesyłać uwagi:
Ewa.Florkiewicz@mos.gov.plDipl.-Ing. Krzysztof Puzyna, w Hamburgu,
Hütten 118, 20355 Hamburg,
Tel. 004940 342797
webmaster@iddd.de

dodane przeze mnie uzupełnienia są pogrubione i powiększone.

18.5.08

(Str. 6 dok. .pdf z16.05.08) Art. 9. 1. Udostępnieniu, o którym mowa w art. 8, podlegają informacje w formie pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej, baz danych lub innej formie materialnej, dotyczące:
(...)
2) emisji, w tym
pól mikrofalowych, odpadów radioaktywnych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1;

Uzasadnienie
Ekspozycja polami mikrofalowymi dotyczy środowiska całej Polski dlatego powinna być wymieniona na pierwszym miejscu.

(Str. 28 dok. .pdf z16.05.08) Art. 52. 1. Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 2, powinny być dostosowane do stanu
neutralnej współczesnej wiedzy* i metod oceny, zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz umiejscowienia etapu przyjęcia danego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem.

* obowiązek decydującego wartościowania wiedzy niezależnej od interesów przemysłu na zasadzie - po pierwsze nie szkodzić - Primum non nocere.

Uzasadnienie:
Według najnowszego raportu niezależnych i uczciwych naukowców bioinitiative.org i inni, wiedza na temat skutków stałej ekspozycji mikrofal na ludzi zależy od źródeł jej finansowania!

Porównaj
Albany, New York, US-Raport: międzynarodowe limity PEM nie są bezpieczne !, art. po polsku

http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#bio

Większość prac dofinansowanych pośrednio i bezpośrednio przez przemysł telefonii komórkowej nie udowadnia szkodliwości ekspozycji o takich samych parametrach technicznych.

Większość badań epidemiologicznych z okresu przed inwazją stacji bazowych telefonii komórkowej, a więc w latach gdzie można było porównać zdrowie ludzi żyjących na obszarach wolnych od napromieniowania polami mikrofalowymi z ludźmi stale napromieniowanymi wskazują w prawdziwych badaniach długofalowych (10 -15) lat straszne szkody.

Patrz
Analiza 1500 badań radzieckich przez zespół profesora Karla Hechta - Niemcy

krótki opis po polsku:
http://iddd.de/umtsno/odpsejm/hum3.htm#76
oryginał po niemiecku:
http://iddd.de/umtsno/rus.htm

oraz choroba mikrofalowa
http://iddd.de/umtsno/odpsejm/hum3.htm#73

Aktualne, współczesne badania niedofinansowane przez przemysł telefonii komórkowej potwierdzają takie oddziaływania.

porównaj
dowody Profesor Hardell i inni - dowody utajnionego wpływu przemysłu telefonii komórkowej na wyniki badań naukowych. (po angielsku)

- Hardell et al, Secret Ties to Industry and Conflicting Interests in Cancer Research
http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#lenn

- USA, Lloyd Morgan, Director of the Central Brain Tumour Registry of the US: Cordless Phones Radiation Causes Brain Tumors
http://iddd.de/umtsno/interphone.htm#loyd
oraz
- Prof. Dakowski, Katastrofa w Czarnobylu a rzetelność naukowa
http://iddd.de/umtsno/bocian5.htm#aufpl

Porównaj Związki przyczynowe
http://iddd.de/umtsno/odpsejm/hum2.htm#50

(Str. 51 dok. .pdf z16.05.08) Rozdział 8
Decyzja końcowa zezwalająca na realizację przedsięwzięcia
dla ochrony ludności przed korupcją uwzględnia konsultacje społeczne.

Właściwy organ wydaje decyzję, o której mowa w art. 63 ust. 1 oraz art. 71 ust. 2 i 3, w stosunku do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 uwzględniając konsultacje społeczne.
Brak akceptacji inwestycji po konsultacjach społecznych musi powodować decyzję o referendum lokalnym ludności, której wnioskowana inwestycja dotyczy bezpośrednio.

Uzasadnienie

Na polu uzyskiwania decyzji o budowie stacji bazowych telefonii komórkowej jest od lat widoczny trend wyłudzania lub kupowania pozwoleń i napromieniowania przymusowego ludności bez jej zgody z powodu korupcji urzędów i urzędników.

Ilustracją tego trendu była korupcja rządu Kaczyńskiego z PISu widoczna w rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 sierpnia 2007 roku.
Za to rozporządzenie jest bezpośrednio odpowiedzialny lobbysta poseł PIS Mężydło, pani dyrektor Irena Mazur z departamentu ocen (DOOŚ) i oczywiście ówczesny Minister Ochrony Środowiska prof. Szyszko

Patrz
Marian Kłoszewski, Szyszko jak Mężydło, zawiadomienie do prokuratury o przestępstwie.

dok. oryg.
http://iddd.de/umtsno/bocian/Mezydlo.doc
strona:
http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#zawi

krytyka pani Mazur i rozporządzenia RRM Dz.U.2007 nr 158
http://iddd.de/umtsno/odpsejm/rrm21082007.htm

Urzędnicy w całej Polsce latami nie byli w stanie odróżnić dokumentów fabrycznych producentów od podrobionych przez inwestora, dopiero autor, prywatny badacz, inżynier Krzysztof Puzyna odkrył w lutym 2008 roku masowe, wieloletnie fałszerstwa dokumentów danych technicznych stacji bazowych telefonii komórkowej - co właściwie było zadaniem NIKu - patrz przykład z Kamieńca Ząbkowickiego 29.4. 2008 r. Rodzina Kozyra, Krzysztof Puzyna wniosek o wznowienie postępowania, .pdf, 363,5 KB

http://iddd.de/umtsno/kamieniecZabk/KZdocs/KZwznowienieS.pdf

Dla ochrony przed korupcją urzędników i urzędów będącej faktem udowodnionym - patrz np.: skazanego przez sąd byłego Prezydenta Poznania Grobelnego - ludność musi mieć wpływ decydujący na ostateczne decyzje przy lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. To chodzi o życie ludności!

Ministerstwo Środowiska powinno robić ustawy, które nie są sprzeczne z polską konstytucją, w której ochrona zdrowia jest wpisana jako prawo podstawowe.

"Art. 38. Konstytucji RP
Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.
Art. 39.
Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody."


Wymuszoną ekspozycję promieniowania elektromagnetycznego mającego wpływ na życie i zdrowie rodzin może tylko dozwolić większość ludności, której taka ekspozycja dotyczy i to na własne ryzyko.

z pozdrowieniami z Hamburga

Diplom Ingenieur Maschinenbau
Krzysztof Puzyna

Hütten 118, 20355 Hamburg,
Tel. 004940 342797
webmaster@iddd.deTalibowie zniszczyli 2-go marca dwie stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej w południowych prowincjach Helmand i Kandahar.

12. marca 2008 r.
Krzysztof Puzyna

Przed tygodniem operatorzy w Afganistanie zostali wezwani przez talibów do wyłączania stacji bazowych w nocy.

Jak podała afgańska policja, w mieście Kandahar została podpalona szafa rozdzielcza stacji bazowej firmy Roschan - patrz foto. Dalszy maszt tej samej firmy został zniszczony w okręgu Sangin, w prowincji Helmand. Wg. rebeliantów, siły amerykańskie i inne namierzają oddziały talibów poprzez sygnał telefoniczny i wtedy ich atakują.Moja aktualna, ekskluzywna uwaga tylko po polsku, tylko dla czytelników strony iddd.de !

- Amerykanie namierzają komórki poprzez moduł GPS. Wszystkie komórki na świecie od czasu zamachu na wieże w Nowym Jorku są wyposażane w moduły GPS. Jeśli klient w sklepie zapłaci, to ma oficjalnie GPS z komórką, a jak nie płaci i kupuje komórkę bez GPS, to też moduł GPS ma, ale o tym nie wie i nie może go używać.

Służby specjalne są w stanie moduł GPS zdalnie włączać. Wyłączyć się komórki nie da, gdyż dla poważnych przeciwników istnieją czujniki w satelitach potrafiące filtrować sygnały GPS z komórki poniżej poziomu szumów.

A moduł GPS w komórce może być obsługiwany przez prąd resztkowy pozostający w obwodach po wyjęciu akumulatora oraz karty SIM i jest w stanie nawiązać kontakt z satelitą nawet przez grube ściany budynków...

Krzysztof PuzynaSzyszko jak Mężydło, zawiadomienie o przestępstwie

6.1.2008

Projekt Ministra Ochrony Środowiska Szyszko przyczyni się do zwalczenia najlepszych władz jakie Polska dotychczas miała.
Wejdzie to rozporządzenie w życie będzie to początek szybkiego końca rządów PISu.
A to byłaby przyznaję wielka szkoda dla pozycji Polski w Europie

Tak napisałem 27.6.2007r.

Dzisiaj Kaczyński to upadły mały meteoryt, a jego bliski współpracownik profesor Szyszko jest widziany przez wielu jako przestępca. Jak człowiek który działał na rzecz przemysłu mógł zostać ministrem ochrony środowiska jest dla mnie do dzisiaj w pełni niewytłumaczone.

Więcej


Szukaj elektrycznego środka. W środku środka siedzi pani Mazur..
Patrz środek mazurkowy

STOWARZYSZENIE PRZECIWDZIAŁANIA Grzybów dnia 10.10. 2007 r.
ELEKROSKAŻENIOM
Grzybów 44, 09-533 Słubice
Tel. O24/2778 498
Marian Kłoszewski

Szanowny Pan
Prokurator Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej
Zbigniew Ziobro
Al.Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE

dokument oryginalny, .doc, 31 KB

Zawiadamiam o czynach mających znamiona przestępstwa popełnionych przez posła Antoniego Mężydło, przewodniczącego prac nad projektem Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego Rozp.R.M. z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko ( zmienione Rozp.* weszło w życie w sierpniu 2007 r. ).

*(
patrz też tutaj omówienie całej afery oraz źródła

Przestępstwo polega na poświadczeniu nieprawdy w/w posła w następstwie czego nastąpiło zwiększenie zagrożenia zdrowia ludzi i środowiska naturalnego od energii mikrofalowej emitowanej przez stacje bazowe telefonii komórkowej.

W pracach nad w/w aktem prawnym popełniono następujące zaniedbania :

1. Brak ekspertyz ( w tym biegłych niezależnych ) uzasadniających dokonywane zmiany,
2. W pracach nie uczestniczył żaden ekspert poza pracownikiem Ministerstwa Środowiska p. Stefanem Różyckim, zajmującym się polami e-m ,
3. Uczestnicy, w tym posłowie, nie otrzymali rzetelnej informacji w rozpatrywanej sprawie. Przedstawione materiały, w tym pismo M.Ś. z dnia 26.09.2006 r., mają charakter lobbingu, są kłamliwe , z fałszywą interpretacją prawa i dokumentów międzynarodowych. Żaden z uczestników w tym postępowaniu nie miał kompetencji w sprawie oddziaływania pola e-m na biocenozę i człowieka,
4. Nie było konsultacji społecznych, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych,
5. Zignorowano tysiące skarg ludności i organizacji społecznych na łamanie prawa przy budowie stacji bazowych wpływające do wszystkich szczebli administracji i sądów
( skargi te nazwano histerią ),
6. Brak konsultacji (uzgodnień) z Ministrem Zdrowia i Sejmową Komisją Zdrowia,
7. Zignorowano wszystkie skargi wniesione na wyżej wymieniony akt prawny. Skargi te uznano za bezzasadne,
8. Zignorowano liczne doniesienia naukowe dotyczące szkodliwego działania mikrofal od telefonii komórkowej.

Przedmiotowy akt jest liberalizacją przepisów dotyczących obiektów, które z mocy prawa mogą znacząco oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi.

Celem aktu jest ułatwienie procesu inwestycyjnego przez eliminację społeczeństwa z udziału w postępowaniach. Technologię "komórkową? wprowadzono wbrew przepisom unijnym wymagających dowodów nieszkodliwości dla tego typu przedsięwzięć. Ani przepisy pra a, ani autorytatywne dokumenty nie wykluczają szkodliwego dla zdrowia działanie mikrofal od telefonii komórkowej. Istniejące w przepisach graniczne wartości dopuszczalne ( tzw. normy) są kryteriami dopuszczalności emisji ( standardu jakości środowiska ) a nie kryteriami bezpieczeństwa zdrowotnego, jak twierdzą lobbyści. Obowiązkiem państwa jest ochrona zdrowia ludności. Tymczasem w ciągu ostatnich 10 lat wprowadzania technologii "komórkowej? znacznie pogorszył się ogólny stan zdrowia ludności Polski, tym, podwoił się przyrost schorzeń psychicznych.

Wobec istniejącego stanu prawnego i licznych dowodów szkodliwości tej technologii dalsze wprowadzanie jej na siłę, bez badań, bez rzetelnej informacji i udziału społeczeństwa w postępowaniach jest zbrodnią, do której przyczynił się poseł Antoni Mężydło.

Przedstawiciel Stowarzyszenia

Marian Kłoszewski

Uzasadnienie zawiadomienia - w oddzielnym materiale dowodowym, który może być przedstawiony osobiście przez autora.

Powyższe zawiadomienie zostało przesłane do Prokuratora Generalnego RP w październiku 2007 roku i zgodnie z decyzją prokuratury apelacyjnej i okręgowej, ma być rozpatrzone przez Prokuraturę Rejonową w Warszawie do dnia 8 stycznia 2008 roku.List do GIS w związku ze stanowiskem Komisji Higieny Radiacyjnej

na iddd.de 23.12.2007

Sformułował Krzysztof Kukliński.

Kamionki, 17 grudnia 2007 roku

Administrator umtsno poleca przesłać do następujących adresatów:

Do:
prof. dr hab. med. Jerzy Walecki
Przewodniczący Komisji Higieny Radiacyjnej Rady Sanitarno- Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym
e-mail: rtg@cskmswia.pl

Do wiadomości:
Główny Inspektor Sanitarny - Andrzej Wojtyła
e-mail: inspektorat@gis.gov.pl

Szanowny Pan prof. dr hab. med. Jerzy Walecki

Z olbrzymim zaniepokojeniem przeczytałem dostępne w internecie (http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#anon) "Stanowisko Komisji Higieny Radiacyjnej Rady Sanitarno - Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym w sprawie potencjalnej szkodliwości pól elektromagnetycznych (PEM) emitowanych przez urządzenia bazowe telefonii komórkowej".

Stanowisko do zupełnie nie uwzględnia Raportu Bioinitiative Working Group, dostępnego na stronie internetowej bioninitiative.org, lub po polsku poniżej, (http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#bio) w którym naukowcy zalecają obniżenie dopuszczalnego limitu do wartości 0,001 W/m2 czyli do wartości 100 razy mniejszej niż dopuszczają polskie przepisy.

Zupełnie nie rozumiem, dlaczego stanowisko najwybitniejszych, a na dodatek niezależnych od wpływu przemysłu, naukowców zostało całkowicie pominięte przez Komisję.

Czyżby przedstawiciele Komisji mieli większą wiedzę, przeprowadzili więcej badań, opublikowali więcej prac naukowych niż autorzy Raportu Bioinitiative Working Group?

Czy polscy naukowcy nie zauważają związku między olbrzymim wzrostem zachorowań w ostatnich latach na wiele chorób wskazywanych przez niezależnych naukowców, a rozwojem komunikacji bezprzewodowej ?

Mam nadzieję, że stanowisko wypracowane przez Pana zespół zostanie zmodyfikowane w bardzo krótkim czasie o najnowsze wyniki badań opisane w Raporcie Bioinitiative Working Group.

Stanowisko Komisji wypracowane bez uwzględnienia raportu wybitnych naukowców, wykorzystywane jest przez operatorów do istalowania kolejnych stacji na dachach szkół, przedszkoli, naprzeciwko blków mieszkalnych, co stwarza olbrzymie zagrożenie dla naszych dzieci.

Proszę bardzo o odpowiedź i informację, czy stanowisko Komisji zostanie zmodyfikowane ?

z poważaniem

-------------------Nazwiska odpowiedzialne za stanowisko Komisji Higieny Radiacyjnej

Na pohybel z nimi !

17.12.2007


Dobrą cechą wolnego myślenia jest wolność od sugestii.
Niżej podpisani naukowcy sugerują konieczność jednoznacznych wyników. A przecież w wolnej nauce nigdy nie było i nie ma tego samego zdania. Jednoznaczność występuje tylko w systemach dyktatorskich, w okresach panowania dogmy kościelnej, komunizmu, czy faszyzmu.

Profesor Schandry, 1998 -
Organizm ludzki nie reaguje specyficznie na techniczne parametry mikrofal. Wszelkie rodzaje mikrofal wywołują w ludzkim organiźmie niespecyficzne reakcje w formie odpowiedzi na stres.

Profesor Hecht, 2006 r.:
W Polsce i w Czechosłowacji już dawno odkryto niebezpieczeństwo promieniowania mikrofalowego.

Baranski [1967] jak i Baranski i inni [1971, 1967, 1966; Baranska oraz Czerski 1976] z Warszawskiego Instytutu Medycyny Lotniczej zajmowali się przede wszystkim wpływem mikrofal i nadajników mikrofalowych na człowieka głównie w aspektach medycyny kosmicznej ( Autor posiada ponad 100 prac źródłowych z tego instytutu ). Oni informowali o zmianach organicznych powstałych pod wpływem słabych pól wysokich częstotliwości. Z Polski są znane też informacje Czerski i inni. [1972, 1964] o

- chorobie mikrofalowej
- uszkodzeniach chromosomów

oraz od Minecki [1967, 1965, 1964, 1963, 1961]
neurologiczny zespół choroby mikrofalowej
uszkodzenia chromosomów
astenia
uszkodzenia gonad męskich, zmniejszenie liczby plemników

Panowie członkowie powołują się na parę ludzi ze Światowej Organizacji Zdrowia jak Repacholi i Deventer. Jakby organizacja WHO była czysta i bezstronna. A ona nigdy nie była i nie jest. Patrz raport WHO odnośnie powiązań ekspertów WHO z przemysłem tytoniowym.

Poniżej już napisałem, że Repacholi dał się przyłapać z czarnymi pieniędzmi, a pani Deventer była jeszcze lepsza - ona wyrzuciła profesora Johanssona z warsztatów WHO, gdyż wyniki jego badań były dla WHO niewygodne. "The persons behind this decison are Michael Repacholi (WHO), Norbert Leitgeb (Institute of Clinical Engineering and PMG, Medical Devices European Notified Body 0636, Graz, Austria), Emilie van Deventer (WHO) and Sarah Bullock (WHO)."

więcej patrz
http://iddd.de/umtsno/odpsejm/Johanssoninfo.htm

Czy państwo profesorowie członkowie komisji znają w ogółe nowe reguły gry naukowej dla obszaru ocen PEM, chyba nie - patrz praca prof. Wdowiaka -wkrótce przetłumaczę krytyki jego ręcznej robótki.

Więc jeszcze raz, nie tylko w obszarze wpływu palenia na zdrowie *1 ale aktualnie w temacie wpływu PEM na zdrowie udowodniono szkodliwą manipulację nauki poprzez skorumpowanych naukowców.

Profesor Hardell i inni *2 udowodnili utajniony wpływ przemysłu telefonii komórkowej na wyniki badań naukowych. Z tej pracy wynika np. że wyniki prac uznanego na całym świecie profesora Sir Richard Doll zależne były od pieniędzy, które on dostawał od przemysłu m.in. od Monsanto za truciznę Orange przez dziesiątki lat w "szlachetną" łapę (tytuł sir znaczy uszlachetniony) .
więcej pod

http://iddd.de/umtsno/bocian5.htm#szbio

Year 2000 Paper WHO7
Tobacco Company Strategies to Undermine Tobacco Control Activities at the World Health Organization, Committee of Experts on Tobacco Industry, Documents, World Health Organization
patrz
http://who.int/tobacco/media/en/who_inquiry.pdf

Lennart Hardell at all, "Secret Ties to Industry and Conflicting Interests in Cancer Research, American Journal of Industrial Medicine (2006)", porównaj na tej samej stronie Industry paid top cancer expert oraz Hardell, Richter et al - At The Moss report
patrz
http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#lenn


Pomimo zasady
Primum non nocere - po pierwsze nie szkodzić,
pomimo znanych od lat skutków zdrowotnych od słabych PEM, profesorowie przyjmują stanowisko operatorów zamiast chronić ludziNa pohybel z nimi !

Prof. dr hab. Mirosław Wysocki
Przewodniczący Rady Przew. Komisji promocji zdrowia
Studium Zdrowia Publicznego PZH
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

2. Dr Maciej Bobkowski
Przew. Komisji Higieny Transportu i Ochrony Granic GSSE
ul. Nowogrodzka 82
02-018 Warszawa

3. Dr Maciej Borowiecki
Przew. Komisji organizacji i funkcjonowania Stacji Sanitarno - Epid.
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epid.
ul. Kujawska 4
85-031 Bydgoszcz

4.Doc. dr hab. med. Małgorzata Bulanda
Przew. Komisji zwalczania zakażeń szpitalnych
Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych
ul.Czysta 18
31-121 Kraków

5. Prof. dr hab. Krzysztof Chomiczewski
Przew. Komisji epidemiologii chorób zakaźnych i bioterroryzmu
Wojskowy Instytut Higieny i Epid.
ul. Kozielska 4
01-163 Warszawa

6. Prof. dr hab. Andrzej Gładysz
Przew. Komisji szpitalnictwa zakaźnego
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych AM
ul. Koszarowa 5
51-149 Wrocław

7. Dr Paweł Goryński
Przew. Komisji epidemiologii chorób niezakaźnych
Zakład Statystyki Medycznej PZH
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

8. Dr n. med. Andrzej Horban
01-201 Warszawa
ul. Wolska 37

9. Prof. dr hab. med. Jerzy Walecki
Przew. Komisji Higieny Radiacyjnej
Zakład Diagnostyki Radiologicznej Centralnego Szpitala MSWiA
ul. Wołoska 137
02-137 Warszawa

10. Doc. dr Bogumiła Litwińska
Sekretarz Rady
Zakład Wirusologii PZH
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

11. Prof. dr hab. Jan Ludwicki
Dyrektor PZH
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

12. Dr Jan Nosko
Przew. Komisji kształcenia kadr i organizacji służby zdrowia publicznego
Szkoła Zdrowia Publicznego Instytut Medycyny Pracy
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
90-950 Łódź

13. Prof. dr hab. Alfred Owoc
14. Dr Krystyna Rybińska
Przew. Komisji żywności, żywienia i przedmiotów użytku
Zakład Badania Żywności i PU PZH
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

15. Prof. dr hab. Zygmunt Stęplewski
 Stowarzyszenie Wspierania Promocji Zdrowia Katedra i Zakład Medycyny Środowiskowej i Zapobiegawczej
ul. H.Jordana 19
41-808 Zabrze

16. Prof. dr hab. Leszek Wdowiak
 Akademia Medyczna Zakład Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia
Ul. Chodźki 1
20-093 Lublin

17. Prof. dr hab. Jacek Wysocki
Katedra Profilaktyki Zdrowotnej
Ul. Smoluchowskiego 11
60-179 PoznańAnonimowe stanowisko Komisji Higieny Radiacyjnej Rady Sanitarno- Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym w sprawie potencjalnej szkodliwości pól elektromagnetycznych (PEM) dowodem jej korupcji.

16.12.07

przekazane 6.12.2007r. przez Jerzy Dereżyński, 52-234 Wrocław w związku z inwestycją - demontażem stacji P4 we Wrocławiu Wojszyce

Dokument stanowiska nie zawiera jeszcze nazwisk autorów. Ja spróbuję je otrzymać. Pozostają anonimowi bo się boją własnych kłamstw?

Stanowisko rady, plik oryginalny, pdf, 118,8 KB

w związku z listem pana Gdańca, .doc, 160 KB

Wydział PEM przy WHO zasłynął z korupcji. Byłemu szefowi placówki PEM przy WHO panu Dr M. Repacholi udowodniono łapówki roczne 250 000 Euro od przemysłu telefonii komórkowej. On też jest autorem głównych opracowań na które powołuje się ta w/w anonimowa komisja pisząc o wynikach autoryzowanych przez WHO.

Jak Repacholi był kierownikiem w wydziale PEM przy WHO to miał pod sobą jeszcze 2-3 osoby. Jak musiał odejść, gdy poszły do sekretarza generalnego WHO oskarżenia o korupcję to zrobił swoją sekretarkę bez rozpisywania stanowiska swoją następczynią. Od roku ta komórka PEM przy WHO na którą powołuje się komisja przy głównym Inspektorze Sanitarnym składa się z dwóch osób:

Dr T. Emilie van Deventer
i jej sekretarki pani Lisa Ravenscroft

"W żadnym z opracowań autoryzowanych przez WHO ani w pracach opartych na wystarczająco licznej grupie badanych (i poprawnie przyjętych kryteriach włącznie) nie spotkano jednoznacznych dowodów patogennego działania pól elektromagnetycznych"

Pani Deventer sama podaje w swojej biografii, że jest inżynierem elektrykiem. Charakterystyczne jest, że wszystkie organizacje podane w Stanowisku komisji przy głównym Inspektorze Sanitarnym zrzeszają głównie doktorów i badaczy z nauk ścisłych.

Nic dziwnego, że powołuje się ona na kłamstwa ludzi nie wyspecjalizowanych w ocenie wpływu technologii na zdrowie ludzkie - ale zajmujący odpowiednie stanowiska. Jest to katastrofalne zakłamanie tematu! Ocena tematu wpływu sztucznie modulowanych PEM ze stacji bazowych telefonii komórkowej należy przede wszystkim do lekarzy i badaczy zajmujących się ludźmi, a nie sprzętem telekomunikacyjnym.

Nie chodzi o sklep z komórkami, ale o nadajniki w osiedlach ludzkich. Szukanie jednoznacznych dowodów jest typowe dla nauk ścisłych w przyrodzie mamy do czynienia z układami biologicznymi. Dlatego prawdziwa komisja uczonych i polityków - lekarzy pozbierała dowody oddziaływania biologicznego, a nie jednoznacznego. Ta różnica dzieli prawdziwych fachowców w temacie PEM od nieodpowiedzialnych za losy milionów Polaków młotów bez wyobraźni.

Kłamstwa anonimowej komisji, która ma służyć jako podkładka dla urzędników jest następną wskazówką, że z korupcją telefonii komórkowej można dalej wygrywać przez taktykę
NIE BO NIE patrz argumenty z Lublina: Nie chcemy wieży Aiffla, z alternatywną opcją usuwania technicznych nowotworów przez siłę ludności. Na dłuższą metę terroru promieniowania ze stacji bazowych będzie można uniknąć tylko przez polityczną formację odporną na korupcję.

Jedynym rozwiązaniem politycznym odpornym na korupcję jest demokracja bezpośrednia.

Stanowisko rady, plik oryginalny, pdf, 118,8 KB

w związku z listem pana Gdańca, .doc, 166 KBAkcja Ludzi Dobrej Woli "Uratujmy Dzieci"

patrz też
Rzecznik Praw Dziecka: tego typu inwestycje powinny być zlokalizowane z dala od szkół i innych placówek oświatowych.

25.11.2007r.
Krzysztof Kukliński

W ostatnich miesiącach ukazało się wiele niepokojących publikacji naukowych.

Z raportu Bioinitiative Worg Group (bioinitiative.org) dowiadujemy się, że ustalone w Polsce limity dopuszczalnych elektroskażeń (pole elektromagnetyczne) dla obszarów zamieszkałych przez nasze dzieci i kobiety w okresie ciąży (oni są najbardziej zagrożeni), są 750 razy większe dla obszarów przy napowietrznych liniach elektroenergetycznych i 100 większe dla obszarów wokół stacji bazowych telefonii komórkowej, od limitów które zalecają słynni, niezależni od przemysłu, naukowcy.

Uzupełnieniem dla tego raportu jest opublikowany niedawno wynik badań, z których wynika, że olbrzymi (kilkatysięcy procent) exwzrost zachorowań na autyzm dziecięcy w ostatnich latach może być związany z rozwojem komunikacji bezprzewodowej (stacje bazowe, telefony komórkowe, komputery w sieciach bezprzewodowych, czy tzw "baby alarm")

Współautorem tych badań jest słynny dr. George Carlo, znany z tego, że przewodził jednym z największych w historii badań nad szkodliwością telefonów komórkowych (sponsorowanych przez przemysł) i nie zgodził się na ukrycie wyników tych badań, kiedy okazały się niekorzystne, mimo prób przekupienia go.

Te raporty budzą olbrzymie zaniepokojenie w Ameryce i Europie.
W Dolnej Saksonii powstaje prawo, które spowoduje budowanie linii elektroenergetycznych pod ziemią albo 400 m od osiedli mieszkaniowych.

Rząd niemiecki pod naciskiem Zielonych (nieprawda, przyp.adm. umtsno) wydał komunikat zalecający korzystanie z komputerów w sieciach kablowych i unikanie, jeśli to możliwe, urządzeń w sieciach bezprzewodowych.

Raport Bioinitiative Work Group wsparła również exEuropejska Agencja Środowiskowa

Niestety w Polsce pozycja partii i organizacji ekologicznych, a także zwykłych ludzi zangażowanych w ochronę zdrowia naszych dzieci, jest bardzo słaba. Dlatego zwracam się tą drogą do udziału we wspólnej akcji "Uratujmy Dzieci" wszystkich Ludzi Dobrej Woli.

Proszę Państwo o wysłanie na adresy e-mailowe ministerstwa zdrowia i ministerstwa środowiska: Biuro.Ministra@mos.gov.pl, kancelaria@mz.gov.pl
do wiadomości: krzysztof.kuklinski@gmail.com


e-maila o następującej treści:

Akcja Ludzi Dobrej Woli "Uratujmy Dzieci"

W związku z publikacją raportu grupy słynnych, niezależnych od przemysłu, naukowców "Bioinitiative Work Group" (bioinitiative.org) wzywamy polski rząd do podjęcia natychmiastowej akcji dla ratowania zdrowia polskich dzieci.

...........................
podpis


Tajwan. 1500 stacji bazowych telefonii komórkowej zostało rozebranych.

6.11.2007

Uwaga automatyczne tłumaczenie z francuskiego to znaczy nie mogę sprawdzić czy jest w detalu prawidłowe gdyż języka francuskiego nie znam. umtsno

W ostatnim roku z powodu licznych procesów cywilnych oraz wyników badań wskazujących na potencjalne ryzyko zdrowotne Narodowa Rada Telekomunikacji (NCC) obiecała rozebrać do końca roku 2007 około 1500 stacji bazowych telefonii komórkowej położonych zbyt blisko budynków mieszkalnych oraz szkół.

To zobowiązanie zostało prawie że wykonane oświadczył wczoraj prezydent NCC Yeong-Chin. On powiedział, że do końca października pod naciskiem NCC operatorzy rozebrali z tych mocno krytykowanych stacji bazowych telefonii komórkowej 1472 oraz dodał, że Rada będzie w przyszłości się starała przekonać operatorów do stawiania masztów raczej na dachach budynków prywatnych niż na budynkach publicznych.

Według badania przeprowadzonych przez Radę na Tajwanie było 26000 stacji GSM -2G, 6500 stacji dla umts-3G oraz 16000dla normy phs. Ilość stacji przerasta według rady pięciokrotnie zapotrzebowanie.


http://taiwaninfo.nat.gov.tw/Eco_social/1194319145.htmlLucas: Health concerns over exposure to electromagnetic fields- response to BioInitiative Report

1 Nov 2007
From: Krzysztof Kuklinski
Raport Bioinitiative w Komisji Europejskiej
To: webmaster@umtsno.de

Raportem Bioinitiative być może zajmie się Komisja Europejska. Jest już list Pani Poseł dr. Caroline Lucas w tej sprawie:

http://carolinelucasmep.org.uk/

pzdr

Krzysztof


from Caroline Lucas

on iddd.de at 3.11.2007

EUROPEAN PARLIAMENT FORM FOR TABLING PARLIAMENTARY QUESTIONS To the: COMMISSION Priority Written Question (Rule 110 (4) AUTHOR(S): Caroline Lucas SUBJECT: Health concerns over exposure to electromagnetic fields: response to BioInitiative Report

As the Commission will be aware, on 31 August 2007 the international BioInitiative Working Group of renowned scientists and public health policy experts published a report called "A Rationale for a Biologically-Based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF)".

This report documents evidence that ELFs are a risk factor for both childhood and adult cancers, and sets out how wireless technologies which rely on RF to send emails and voice communications are thousands of times stronger than levels reported to cause sleep disorders, headaches, problems with memory and concentration and other physical symptoms.

It notes the unprecedented levels of exposure to ELFs being created by the "explosion of new sources" and raises serious scientific concerns over the health risks posed by long-term and cumulative exposure. The report concludes that current safety limits regulating the levels of ELF permitted from power lines, mobile phones and other sources are highly inadequate, and that a much more cautious approach should be taken to further deployment of risky technologies.

The European Environment Agency (EEA) contributed a chapter to the report, concerning the consequences of previous failures to apply the precautionary principle in the face of public and environmental hazards.

Following publication of the study the EEA's Executive Director has publicly stressed the importance of precaution where potentially serious future consequences may be involved, and called for actions to reduce exposures to ELF, particularly where vulnerable groups are concerned.

What action is the Commission taking in response to this report, its conclusions and endorsement by the EEA? Does the Commission agree that the balance of evidence points to the need to revise public safety standards regulating radiation levels from sources of day-to-day ELF exposure, as well as policies on the testing and deployment of new telecommunications technologies? Signature(s): Date: 19/9/07 EN


full doc. (.pdf, 28 KB)EU-Umweltagentur EEA, Jacqueline McGlade und Bioinitiative bei Report Mainz

3.11.2007

info Eva Bahia
aus der pdf-Datei,100 KB

Europejska Agencja Ochrony Środowiska EEA żąda ostrzejszych norm dla telefonii komórkowej. Oryginalna wypowiedź pani dyrektor The EU's European Environment Agency Jacqueline McGlade: nawet jeśli promieniowanie komórek jest słabe to istnieje wystarczająco dużo dowodów na jego skutki również przy słabym promieniowaniu także musimy teraz działać.

EU-Umweltagentur fordert schärfere Grenzwerte für Mobilfunk O-Ton, Jacqueline McGlade, Direktorin Europäische Umweltagentur:


Video des Programms ist auf Youtube über mein PL- Gästebuch direkt erreichbar

http://swr.de/report/

Link zum gesendeten Beitrag:

http://swr.de/report/Die Arbeit vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) ist für alle Menschen gefährlich

3.11.2007

Hallo Krzysztof,

hier eine Meldung wie folgt:

Hamburger Abendblatt, 31. Oktober 07 - Aus Aller Welt -:

"Handy-Studie

Bundesamt gibt Entwarnung

Salzgitter - Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) sieht auch nach einer beunruhigenden neuen Studie über Handy-Strahlung keine erhöhten Gesundheitsgefahren. "Wir haben die Studie geprüft. Nach erster Prüfung weist sie klare wissenschaftliche Schwächen auf", sagte Bundesamtssprecher Florian Emrich. Der sogenannte Bioinitiative-Report eines Forscherverbundes war in der Sendung "Report Mainz" am Montagabend vorgestellt worden. Die Studie basiert auf 2000 Untersuchungen. Die Autoren sprechen von Hinweisen auf eine erhöhte Zahl von Hirntumoren bei sehr starker Handynutzung über zehn Jahre hinweg. (dpa)"

Eva Bahia

Bitte vergleichen Sie meinen -(von Dipl.-Ing. Krzysztof Puzyna) 3 Jahre alten (vom 10. Oktober 2004) Artikel Die Taktik von Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) ist zu benennen

Den Kommentar vom 2004 müßte ich nur um BioInitiative - Raport und um die wichtigsten Forscher auf dem Gebiet von EMF ergänzen. Man sieht, auch Gabriel (SPD) darf es nicht wie Mensch zu reagieren. Das müssen freie Menschen tun, ob Frau Dr. Caroline Lucas mit Ihrer Anfrage an das EU-Parlament dazu gehört wird sich zeigen. Was sie schreibt kling aber nach nötigen Reaktion. Jawohl BfS ist nicht ernst zu nehmen aber schade um unseres Geld. Schlage vor diese Institution zu entlüften und die Lügner und Verharmloser auf frische Luft zu setzen...
Frau Lucas reagiert wie eine Person die an andere denkt und lesen kann, genauso- wie ich:

What action is the Commission taking in response to this report, its conclusions and endorsement by the EEA? Does the Commission agree that the balance of evidence points to the need to revise public safety standards regulating radiation levels from sources of day-to-day ELF exposure, as well as policies on the testing and deployment of newtelecommunications technologies?

more

Bioinitiative:
Vested interests have a substantial influence on the health debate

Mein Fazit nach drei Jahren gilt umso mehr, denn nach langen Kampf auch in der Wikipedia die Beweise der Korruption und Unehrlichkeit der BFS -Leute wurden gelöscht. Diese Beweise habe ich eingestellt auf der Wikipedia-Seite über Präsident von BfS Wolfram König. Mein Fazit vom 2004 gilt weiter:

Die Arbeit der BfS Angestellten ist nach geheimen Vorgaben konstruiert und hat keinen wissenschaftlichen Wert.

Ich würde sie alle entlassen, ihre Arbeit ist unverantwortlich, für alle Menschen gefährlich. Diese Behörde erfüllt ihre Aufgaben nicht. In der direkt- demokratischen Zukunft wird solche niederträchtige Entfremdung der Steuergelder als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingeschätzt- vielleicht zur Strafe werden die Verantwortlichen dann zur erneuten Gehirnwäsche über Mobilfunkstrahlung verurteilt.Für die Dokumentation, denn BfS versteckt ihren Stuß schnell.

Stellungnahme zur Sendung "Bei Anr Zum Beitrag "Bei Anruf Hirntumor?" des Magazins Report Mainz der ARD vom 29.10.2007 erklärt das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS):

Das BfS hat den sogenannten ?BioInitiative Report? unmittelbar nach dessen Publikation einer ersten Prüfung unterzogen und festgestellt, dass er klare wissenschaftliche Schwächen aufweist: Insbesondere werden Vermischungen der gesundheitlichen Wirkungen vo niederfrequenten und hochfrequenten Feldern vorgenommen, die fachlich nicht zulässig sind. Die überwiegende Mehrzahl der dem Report zugrunde liegenden Studien ist nicht neu: Sie wurden bei der Festlegung der derzeit gültigen Grenzwerte bereits berücksichtigt. Im Rahmen des Deutschen Mobilfunk Forschungsprogramms werden die dem Report zugrunde liegenden Studien und der Report selbst vom BfS aber erneut ausgewertet und bewertet.

Derzeit gibt es keinen Anlass, die Grenzwerte zu ändern. Das BfS empfiehlt aber weiterhin einen vorsichtigen Umgang mit dem Mobilfunk, da die Hinweise auf mögliche gesundheitliche Risiken noch nicht vollständig ausgeräumt werden können. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es aber unterhalb der Grenzwerte keine gesundheitliche Gefährdung durch den Mobilfunk." Die Vorsorgehinweise finden Sie im Netz unter http://www.bfs.de/de/elektro/papiere/empfehlungen_handy.html .

Das BfS betreibt mit dem seit 2002 laufenden Deutschen Mobilfunk Forschungsprogramm eines der größten Programme zur Erforschung noch offener wissenschaftlicher Fragen auf dem Gebiet. Dabei werden Forschungsvorhaben aus den Bereichen -Biologie-, -Dosime, -Epidemiologie- und -Risikokommunikation- durchgeführt. Die Ergebnisse dieses Programms werden voraussichtlich im Laufe 2008 vorliegen und vom BfS der internationalen Fachwelt sowie der Öffentlichkeit präsentiert. Ziel ist es, grundsätzliche biologische Wirkungen und Mechanismen wissenschaftlich belastbar nachzuweisen und unter Einbeziehung internationaler Forschungsergebnisse deren gesundheitliche Relevanz abzuschätzen. Des Weiteren sollen mögliche Ursachen der Elektrosensibilität aufgeklärt werden. Es wird angestrebt, dass die Ergebnisse Relevanz für den gesamten Bereich der Telekommunikation haben und möglichst auch für zukünftige Entwicklungen Aussagen zulassen. Die Ergebnisse werden deshalb in Fachgesprächen mit anerkannten Wissenschaftlern und unter internationaler Beteiligung diskutiert und ausgewertet.Prawo Landu Dolnej Saksonii (NRF) o wywłaszczeniu dla linii wysokiego napięcia pod ziemią

Projekt ustawy

29.10.2007 r
tłumaczenie: Krzysztof Puzyna

Prawo Landu Dolnej Saksonii o wywłaszczeniu dla linii wysokiego napięcia pod ziemią (Ustawa Landu Dolnej Saksonii o kablach kładzionych pod ziemią)

§ 1 Możliwości dla planu postępowania wywłaszczeniowego
(1)
Dla budowy i pracy linii wysokiego napięcia z napięciem znamionowym większym od 110 Kilowoltów, które są kładzione pod ziemią, może być przeprowadzone na wniosek inwestora postępowanie wywłaszczające.

1. dla sensownego w aspekcie technicznym i ekonomicznym odcinka trasy linii wysokiego napięcia, którego nie można wznieść nad ziemią i uruchomić ponieważ
a) odległości minimalne od budynków mieszkalnych muszą być zachowane,
lub
b) odcinek trasy leży w obszarze, który przed xx miesiącem roku 2007 według § 26 ust. 1 Nr. 2 Prawa Ochrony Środowiska Landu Dolnej Saksonii został zadeklarowany jako obszar chronionego krajobrazu,
lub
2. dla zamierzenia inwestycyjnego dla których nie są oczekiwane wyższe koszty niż dla wzniesienia i uruchomienia nadziemnej linii wysokiego napięcia, która spełnia ten sam cel.

(2) Plan postępowania wywłaszczeniowego powinien brać pod rozwagę dotknięte przez zamierzenie inwestycyjne interesy publiczne i prywatne.

§ 2 Postępowanie wywłaszczające

1. Dla postępowania wywłaszczającego obowiązują §§ 72 do 77 ustawy o postępowaniu administracyjnym w połączeniu z § 1 ust. 1 ustawy o postępowaniu administracyjnym Landu Dolnej Saksonii oraz §§ 4 i 5 ustawy o postępowaniu administracyjnym Landu Dolnej Saksonii według §§ 43 a do 43 d ustawy o gospodarce energetycznej. 2§ 43 e ust. 1
sformułowanie 1 ustawy o gospodarce energetycznej obowiązują odpowiednio.

§ 3 Kompetencja

Krajowy Urząd do spraw budowy dróg i ruchu drogowego jest urzędem dla odwołań i urzędem postępowania wywłaszczeniowego.

§ 4 Data obowiązywania:

Ta ustawa obowiązuje dzień po ogłoszeniu

Zmiana krajowego planu przestrzennego zagospodarowania terenu tutaj: uzupełnienie w kontekście Ustawy Landu Dolnej Saksonii o kablach kładzionych pod ziemią

Ten projekt rozporządzenia dla zmiany rozporządzenia o planie przestrzennego zagospodarowania terenu Landu Dolnej Saksonii (LROP-projekt) jest przedłożony parlamentowi jako tekst do wydruku 15/3890 do zaopiniowania.

W punktach 4.2 07, sformułowanie 4 i 5, projekt tej ustawy czyni następujące ustalenia:

4 Linie wysokiego i najwyższego napięcia na nowej trasie są kładzione pod ziemią

5 Od sformułowania 4 można odejść gdy

- kładzenie pod ziemią nie odpowiada stanie techniki lub jest za drogie lub nie może zapewnić bezpieczeństwa energetycznego.

- poprzez podziemne kładzenie spowodowane szkody i niedogodności przeważają
lub

- nie chodzi o zamierzenie inwestycyjne rozbudowy w sensie sformułowania 3 przy którym jest możliwe wykorzystanie istniejącej trasy.

W kontekście Ustawy Landu Dolnej Saksonii o kablach kładzionych pod ziemią można by tutaj wprowadzić następujące uzupełnienie:

6 sformułowania 5 nie stosuje się dla linii wysokiego i najwyższego napięcia o napięciu znamionowym większym niż 110 kV jeśli mają one być zbudowane w odległości mniejszej niż 400 m od budynków mieszkalnych, które leżą w obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego lub w niezaplanowanym obszarze wewnętrznym w sensie § 34 prawa budowlanego, jeśli te obszary służą przede wszystkim celom mieszkalnym.

7 sformułowania 5 nie stosuje się dla linii wysokiego i najwyższego napięcia o napięciu znamionowym większym niż 110 kV mających powstać w odległości mniejszej niż 200 m od budynków mieszkalnych, które leżą w obszarze zewnętrznym w sensie § 35 prawa budowlanego. Alternatywnie zamiast sformułowania 7 można zastosować sformułowanie

5 jeśli przy linii wysokiego i najwyższego napięcia mającej powstać w odległości mniejszej niż 200 m od budynku mieszkalnego leżącego w obszarze zewnętrznym można zapewnić ochronę przed zakłóceniami dla otoczenia przestrzeni mieszkalnej.

9 sformułowania 5 nie stosuje się dla linii wysokiego i najwyższego napięcia o napięciu znamionowym większym niż 110 kV mających powstać w obszarze który przed xx miesiącem roku 2007 według § 26 ust. 1 Nr. 2 Prawa Ochrony Środowiska Landu Dolnej Saksonii został zadeklarowany jako obszar chronionego krajobrazu.

patrz informacje prasowe po niemiecku:
DE Stromleitungen sollen unter die ErdeBioinitiative: European Environment Agency calls for new guidelines

Thu, 4 Oct 2007

http://powerwatch.org.uk/

European Environment Agency calls for new guidelines

The EU's European Environment Agency (EEA) has called for questioning over the scientific basis for the present EMF exposure limits, based on the latest report by the BioInitiative Working Group. Professor Jacqueline McGlade, the EEA's executive director, said:

"Recent research and reviews on the long-term effects of radiations from mobile telecommunications suggest that it would be prudent for health authorities to recommend actions to reduce exposures, especially to vulnerable groups, such as children."Polskie Normy nie są bezpieczne - 1000 razy za duże.

10 wrzesień 2007
Krzysztof Puzyna

Szanowny panie profesorze Szmigielski,

witam !

Odpowiedź na pana list jest też na stronie

http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#szbio

To dobrze, że pan jako osoba mająca wpływ naukowy oraz zajmująca ważne publiczne urzędy stawia na publiczny dialog. Odpowiadam więc panu jako osobie publicznej, a nie prywatnej, gdyż my się prywatnie nie znamy.

Jeśli ma pan życzenia prywatności to proszę zawsze napisać "prywatny". Wszystkie epitety, które używam w stosunku do pana nie dotyczą osoby prywatnej profesora Szmigielskiego, ale jego oficjalnego oddziaływania na społeczeństwo.

Szanowny Panie;
Przejrzałem Pańską informację o raporcie grupy Bio-Initiative zamieszczoną na stronie http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#bio. Rzeczywiście, raport ten zbiera dane literaturowe pokazujące, że istnieje możliwość pojawienia się różnych efektów biologicznych, a nawet skutków zdrowotnych po narażeniu na pola EM o natężeniach niższych od zalecanyxh jako bezpieczne przez ICNIRP, FCC czy dyrektywy Unii Europejskiej. W związku z tym raport postuluje opracowanie nowych norm dopuszczalnej ekspozycji na pola EM dla ludności i pracowników, ale nie przedstawia propozycji takiej nowelizacji.

więcej
BioInitiative, odpowiedź Stanisław Szmigielski

5 Sep 2007 13:41:57
Prof. dr hab. med. Stanisław Szmigielski, Warszawa.

Szanowny Panie;
Przejrzałem Pańską informację o raporcie grupy Bio-Initiative zamieszczoną na stronie http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#bio . Rzeczywiście, raport ten zbiera dane literaturowe pokazujące, że istnieje możliwość pojawienia się różnych efektów biologicznych, a nawet skutków zdrowotnych po narażeniu na pola EM o natężeniach niższych od zalecanyxh jako bezpieczne przez ICNIRP, FCC czy dyrektywy Unii Europejskiej. W związku z tym raport postuluje opracowanie nowych norm dopuszczalnej ekspozycji na pola EM dla ludności i pracowników, ale nie przedstawia propozycji takiej nowelizacji. Warto pamiętać, że raport grupy Bio-Initiative omawia tylko prace i publikacje wskazujące na istnienie skutków narażenia na słabe pola EM, ale pomija zupełnie znacznie bogatszą literaturę naukową, która nie potwierdza istnienia skutków takich ekspozycji. Dlatego przedstawie on obraz jednostronny i dalece niepełny. Dlatego ocena skutków biologicznych i ewentualnego ryzyka zdrowotnego słabych i bardzo słabych pól EM nie jest sprawą prostą i jednoznaczną.

więcej
Albany, Nowy York, renomowani naukowcy alarmują o olbrzymim niebezpieczeństwie związanym z emisją pól elektromagnetycznych PEM oraz wielkich częstotliwości (HF); międzynarodowe oraz polskie standardy bezpieczeństwa nie są bezpieczne !

Krzysztof Puzyna
opublikowane 3 września 2007 r. na stronie
http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#bio

opublikowane 16-10-2007 20:14 na stronie pl.indymedia.org
Maszty, Promieniowanie PEM, Analiza 2000 prac

czytajcie też w oryginale (EN):
http://iddd.de/umtsno/60krebs.htm#bioi

Albany, Nowy York (iddd.de) - międzynarodowa grupa robocza składająca się z 14 renomowanych naukowców, badaczy i ekspertów od polityki zdrowotnej (The BioInitiative Working Group) opublikowała raport o wpływie pól elektromagnetycznych (PEM) na zdrowie.

To sprawozdanie wyraża poważne wątpliwości co do bezpieczeństwa istniejących standardów regulujących dopuszczalne limity PEM od masztów wysokiego napięcia, od komórek i stacji bazowych telefonii komórkowej oraz od wielu innych źródeł elektroskażeń PEM w normalnym życiu.

Ten raport pozbierał naukowe dowody o szkodliwym wpływie PEM na zdrowie publiczne włączając białaczkę u dzieci (występującą w okolicach masztów wysokiego napięcia, a także w przypadkach innych elektroskażeń), guzy mózgu i nerwiak nerwu słuchowego (Akustikusneurinom) - od komórek i telefonów bezprzewodowych DECT, a także otępienie przedwczesne - choroba Alzheimera.

W raporcie są prezentowane dowody, że PEM o dotychczasowych limitowanych natężeniach należy do czynników ryzyka wywołujących raka u dzieci i dorosłych. Źródła PEM takie jak maszty wysokiego napięcia, stacje bazowe telefonii komórkowej czy sieci elektryczne w budynku wpływają na system odpornościowy organizmu, powodują białaczki u dzieci i mogą wywołać w późniejszym życiu raka u dorosłych

Sprawozdanie grupy BioInitiative opublikowane 31 sierpnia 2007 roku dokumentuje naukowe dowody na to, że emisje pól elektromagnetycznych od masztów wysokiego napięcia każdego roku powodują nowe setki przypadków białaczki dziecięcej w USA oraz innych krajach.

Technologie bezprzewodowe (Wireless) stosujące do przekazywania poczty elektronicznej oraz do rozmów telefonicznych pola elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości (HF) są tysiące razy silniejsze od poziomu PEM powodujących zaburzenia snu, bóle głowy, zaburzenia pamięci, trudności w koncentracji a także inne zagrażające zdrowiu objawy.

Ekspert od polityki zdrowia publicznego będący jednym z wydawców tego raportu dr David O. Carpenter dyrektor instytutu zdrowia publicznego i środowiska uniwersytetu Albany w USA- stanie Nowym Jorku oświadczył: ten raport jest ostrzeżeniem, że długofalowe obciążenia poprzez określone rodzaje PEM mogą mieć bardzo silne negatywne skutki na zdrowie.

Dlatego staje się konieczne wprowadzenie sumiennej polityki zdrowia publicznego, która by wykluczała powstawanie raka i chorób neurologicznych stojących w związku z elektroskażeniami od masztów wysokich napięć oraz innych źródeł PEM.

My musimy opinię publiczną oraz odpowiedzialnych za decyzje poinformować, że tak jak dotychczas nie można dalej praktykować.

Jedna z wydawców Cindy Sage z Sage Associates poświadczyła że eksperci od zdrowia publicznego oraz limitów PEM przedstawili swoją ocenę naukowych dowodów. Aktualnie istniejące federalne oraz międzynarodowe standardy limitów emisji dla PEM oraz wielkich częstotliwości (HF) nie chronią wystarczająco ani ludności ani środowiska pracy.

Na podstawie całości zebranych dowodów jest wskazane wprowadzenie nowych standardów dla ludności oraz ograniczeń rozwoju niebezpiecznych dla zdrowia technologii.

PS Ten raport powstał bez jednej wzmianki o wynikach badań polskich uczonych z lat 60-80 z prostego powodu: Amerykanie bojkotują prace z byłego bloku wschodniego, oraz istnieje odpowiednia polityka aby dorobku z wykorzystywanych czy podbitych krajów nie zauważać. Pomimo tego jest to bardzo wartościowy raport, gdyż na publikacje powstałe w USA słucha cały świat.

Drżyjcie więc operatorzy !

Przy tej okazji jeszcze raz wyrażam moje oburzenie, że dla komercjalnych interesów polscy naukowcy "pozapominali" prawdziwego dorobku na tym polu Polaków. Na stronach iddd.de pozbieram jednak informacje o publikacjach z których jasno wynika my mieliśmy na tym polu duże osiągnięcia i psim obowiązkiem ludzi z tytułami profesorów czy docentów lub doktorów jest w swoich pracach uwzględnianie prawdziwego polskiego dorobku, a tego nie czyni ani pan dr Zmyślony ani ci z klubu Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych ani też eksperci rządu.
Wstyd !

Krzysztof Puzyna
Mgr inż. budowy maszyn
iddd.de26.06.07, Poseł Renata Beger do Ministra Sprawiedliwosci Zbigniewa Ziobro i Prokuratora Generalnego, zawiadomienie o przestępstwach operatorów telekom. w Żorach i Pile

plik oryginalny, .pdf, 549,9 KB

Renata Beger do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

Podejrzenie korupcji Prezydenta Miasta Piły przez Era GSM.
więcej


Mobilfunkanlagen killen das Klima !

hier seit 9.6.07

Mobilfunkanlagen in Deutschland extreme Energiefresser

Sendeanlagen verschleudern gesamte Leistung aus Solarzellen


Eine Studie der Technischen Universität Chemnitz kommt zu dem Schluss, dass die Mobilfunknetze in Deutschland extreme Energiefresser sind.

mehr


EN, DE
Dobra wiadomość z Anglii

22 maj 2007

BBC1 Panorama Program Exposes Wi-Fi Danger

http://news.bbc.co.uk/

informacja Krzysztof Puzyna, www.iddd.de

BBC1 Magazyn Panorama pokazał dokumentację dotyczącą transmisji bezprzewodowej Wi-Fi w szkołach. W audycji pokazano wywiad z panem Sir William Stewart szefem angielskiego Wydziału Ochrony Zdrowia. W wywiadzie pan Sir William (patrz też Stewart Raport) otwarcie przyznał, że według niego zalecenia WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) są fałszywe. Po raz pierwszy przedstawiciel państwowego establishmentu zdrowotnego wypowiedział się przeciwko zaleceniom WHO i wytycznych ICNIRP (prywatny klub lobbingowy koncernów telefonii komórkowej, który przeniknął do WHO patrz Bernhard czy Repacholi i wpłynął na normy przyzwalające na niszczenie zdrowia ludzi)

W programie zabierają też głos uczciwi naukowcy jak profesorowie Henry Lai, Olle Johannson, Dr Gerd Oberfeld ale także Mike Repacholi.

Wiele gazet w Zjednoczonym Królestwie skrytykowało ten wywiad jeszcze przed jego wyświetleniem w telewizji.

Wymowa tego programu jest jednak tak dobitna, że nie będzie dużych trudności jego obronić. Sir William - najbardziej poważany królewski uczony z Anglii nigdy jeszcze nie wypowiedział się tak dobitnie i bez ogródek przeciwko rozbudowie bezprzewodowych technik komunikacyjnych. Ten program można sobie zobaczyć w internecie.

więcej
Interpelacja do PREMIERA Jarosława Kaczyńskiego

plik oryginalny, .pdf, 208,8 KB
Renata Beger


więcejPrezes Rady Ministrów dr Jarosław Kaczyński, list otwarty

Al. Ujazdowskie nr 1/3
00-567 Warszawa

Krzysztof Puzyna, w Hamburgu,

http://iddd.de
webmaster@iddd.de
plik oryginalny, .pdf, 198,3 KB
adres strony z listem: http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#kacz
15-go kwietnia 2007 r. opublikowany w sieci indymedia Polska
26-go kwietnia 2007 r. opublikowany na stronie prawa do życia
(Pismo Krzysztofa Puzyny z dnia 31 marca 2007 r. skierowane do Prezesa Rady Ministrów dotyczące braku konsultacji Ministra Ochrony Środowiska z zainteresowanymi grupami społecznymi na etapie projektowania przepisów regulujących zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym)

pomocny artykuł: Krytyka polskiej normy


7.5.2007 r.

Szanowny Panie Prezesie Rady Ministrów Jarosławie Kaczyński,

więcejKomórki szkodzą małym dzieciom

na iddd.de od 28.3.07 r.

8 marzec 2007 r. Berlin, wiadomość z gazety codziennej Bild, w Polsce rozprowadzanej pod nazwą Fakt

Małe dzieci nie powinny w ogóle używać komórek !

więcejList Krzysztofa Kuklińskiego, a prawda.

12.03.07

dotyczy: dezyderatu nr 6 z 23.08.2006 r. - plik oryginalny .pdf, 75,3 KB
oraz stanowiska MOŚ z 26.09.2006 r. - plik oryginalny .pdf, 204,6 KB

Na exstronie internetowej pana Kuklińskiego
jest istotny błąd w artykule, który on przesłał do przynajmniej 460 adresów polskich parlamentarzystów.

więcejCalifornia, National Institutes of Environmental Health Sciences have recently concluded that EMF exposure may be a human carcinogen

the full document, 142,4 KB

4.12.2006

Briefing Report on Electromagnetic Fields: Health Effects, Public Policy and Site Planning

J. Aust. Coll. Nutr. & Env. Med. Vol. 25 No.2 (August 2006) pages 3-6 & 9

CL Sage, MA and SA Sage, BS Sage Associates, Santa Barbara, California, USA

There is renewed interest in EMF since the State of California Department of Health Services, the World Health Organization and the National Institutes of Environmental Health Sciences have recently concluded that EMF exposure may be a human carcinogen

more


Uchwała Benevento

15.11.2006 r.

Przekazane przez Krzysztofa Kuklińskiego

Międzynarodowa Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego (ICEMS) zorganizowała w dniach 22-24 lutego 2006 konferencję międzynarodową zatytułowaną "Ostrożność w podejściu do pola elektromagnetycznego: Przesłanki, Prawodawstwo i Realizacja." Gospodarzem spotkania było włoskie miasto Benevento. Konferencja dedykowana została W. Ross Adey, M.D. (1922-2004). Naukowcy zebrani na konferencji poparli i rozszerzyli uchwałę podjętą w Katanii w 2002 roku oraz postanowili co następuje:

1 Zgromadzono znaczną ilość dowodów wskazujących na negatywny wpływ pola elektrycznego, magnetycznego i elektromagnetycznego na zdrowie człowieka przy obecnie dopuszczalnych normach. Należy przeprowadzić całościową, niezależną i przejrzystą analizę dowodów potencjalnego zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego.

2 Środki na takie badanie są wysoce nieadekwatne pomimo nagłego wzrostu rozwoju technologii komunikacji bezprzewodowej jak i potężnych inwestycji w technologie przesyłania energii.

3 Istnieją dowody na to, że obecnie źródła finansowania badań wpływają na nieobiektywną analizę i interpretację dowodów naukowych mając na celu odrzucenie dowodów wszelkiego prawdopodobieństwa zagrożenia dla zdrowia człowieka.

4 Argumenty, iż słabe (o niskiej częstotliwości) pole elektromagnetyczne nie ma wpływu na system biologiczny nie znajdują obecnie potwierdzenia w opinii naukowców.

5 Na podstawie naszej analizy naukowej możemy twierdzić, że zmiany biologiczne mogą nastąpić zarówno pod wpływem działania pól  ELF EMF jak i RF EMF. Dowody uzyskane w wyniku badań epidemiologicznych, in vivo jak i in vitro pokazują, że działanie ELF EMF może doprowadzić do wzrostu zachorowań na nowotwór u dzieci jak i wywołać inne problemy zdrowotne zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych. Ponadto istnieje coraz więcej dowodów epidemiologicznych na to, że długotrwałe korzystanie z telefonów komórkowych prowadzi do wzrostu zachorowań na nowotwór mózgu. To pierwszy raz gdy ta częstotliwość promieniowania pola magnetycznego (RF EMF) stała się przedmiotem dokładnych badań. Badania epidemiologiczne i laboratoryjne wskazujące na zwiększone ryzyko zachorowania na raka i inne choroby w wyniku narażenia w miejscu pracy na działanie pola elektromagnetycznego nie mogą być ignorowane. Badania laboratoryjne nad chorobą nowotworową wykazały, że nadwrażliwość na pole elektromagnetyczne może być uwarunkowana genetycznie.

więcejuwaga umtsno: tą rezolucję podpisał znany w kraju zwolennik ogłupiania ludności polami EM, szczególnie polami radarowymi i z telefonii komórkowej, profesor Szmigielski (nr. 30), na mój list otwarty on nie odpowiedział. Dalsze wypowiedzi prof. Szmigielskiego poprzez wyszukiwarkę

rezolucja z Benevento,EN .pdf, 117,5KB, tłumaczenie DE, .pdf, 64,5KB

exRezolucja z Benevento, odp. na list profesora Trzaski
A precedent: dirty secrets with full names !

12.11.06, Info Iris

Lennart Hardell, MD, PhD,1*,$ Martin J. Walker, MA, Bo Walhjalt,Lee S. Friedman, BA, MSc, and Elihu D. Richter, MD, MPH5

*Correspondence to: Dr. Professor Lennart Hardell, Department of Oncology, University Hospital, SE-70185 Örebro, Sweden. E-mail: lennart.hardell@orebroll.se
INDUSTRIAL TIES: THE NEED FOR RULES

We note that relationships between corporations and "independent" researchers appear to be prevalent across most areas of medical research and not be restricted to reviews but also affect original research.

In 2001, a study of 1,396 highly ranked scientific and biomedical journals by Krimsky and Rothenberg [2001], reported that only 16% had conflict of interest policies. A recent study found that one-third of all original research articles published in the New England Journal of Medicine and the Journal of the American Medical Association were funded by for-profit healthcare companies [Friedman and Richter, 2004].

Furthermore, one in four original research articles published in these journals had one or more authors with corporate financial relationships and conflicts of interest. The authors with conflicts of interest were two times more likely to report results supporting their sponsor's products [Friedman and Richter, 2004]. For obvious reasons these numbers are biased. Only those with known conflicts of interests are recognized. Those with hidden ties are not found in the correct column.

There have also been cases in which editors and journal staff have suppressed publication in the peer-reviewed literature [Egilman, 2005; Friedman and Richter, 2005]. In 2004, an editorial questioning the benefits of increased doses of Epogen1 (epoetin alfa) in patients with renal disease was rejected because it "went beyond what (the) marketing department (was) willing to accommodate." In fact, the executive editor initially accepted the manuscript but was "overruled" by the marketing department, providing a clear example of an internal conflict of interest between editorial integrity and business needs [Vedantam, 2004].

Financial relationships between industry, researchers and academic institutions are becoming increasingly complex [Tuech et al., 2005]. Funding from industrial sources for research itself should be a good thing, because, in theory, it should provide access to resources and information no longer readily available from public sources and can catalyze highly creative interactions to advance knowledge to promote and protect health. But the few examples we give show that it invites abuse when it is secret, concealed, disguised or nondisclosed, and as other research suggests, these examples are not isolated.

Conflict of interest in itself is widespread, but its potential for generating misinformation is greatly increased when it is undeclared. Whatever the rights and wrongs of particular cases there are clear lessons to be drawn fromthe abuses which have until recently compromised the integrity of epidemiological research on environmental hazard and risk.

Unfortunately, powerful industrial interests are undermining independent research on hazard and risk in Europe and North America. The case studies are troublesome, because they involved some of the world's leading epidemiologists. It is highly likely that there were delays in addressing the carcinogenic risks that these epidemiologists minimized in the interests of their clients.

These case studies illustrate the need for rigorous policies and practices to prevent the abuses of this kind by requiring open declaration of direct and indirect support, professional codes of practice that will help curb abuses, enforcement of these codes and evaluation of the efficacy of enforcement.

We call for swift, immediate and forceful policies and action by the independent academic community and, no less important, editors of scientific journals to protect scientific integrity, openness, and fairness.

Such policies and actions are needed to ensure credibility and restore the essential role of the medical epidemiologist in protecting the public health.

full doc.

Lennart Hardell at all, Secret Ties to Industry and Conflicting Interests in Cancer Research, American Journal of Industrial Medicine (2006), (.pdf, 103,5 KB)

compare: Industry paid top cancer expert | Hardell, Richter et al - at The Moss report

more dirty secrets


1000 Meter, ICNIRP, Satelliten-Handy | JUNK SCIENCE | SCANDAL: WHO denied Prof. Olle Johansson the democratic right to participate in a workshop | show us the money, Mike | Who - Repacholi Advice To Governments | Petition to remove Dr. Mike Repacholi as General Coordinator for the "International Electromagnetic Fields Programme" | WHO Welcomes Electric Utility Industry To Key EMF Meeting, Bars the Press | Prof. Marino: "how someone as ignorant as Repacholi could rise to the position of EMF boss" | Prof. Marino: "My goal here is to pose Repacholi for the scientific fraud that he is" | USA, Lloyd Morgan, Director of the Central Brain Tumour Registry of the US: Cordless Phones Radiation Causes Brain Tumors | one's own opinion to WHO | Diffamierung von Wissenschaftler| Denkhemmer sind Denkhammer | Prof. Semm: Jeder sollte sich ansehen, wer Auftraggeber dieser Forschungen ist. | Mafia in the Israeli Cancer Society | The INTERPHONE is a political study | Hofnarren der Mobilfunkmafia | Finanzquellen und Ergebnisse von Studien zu Gesundheitseffekten beim Gebrauch von Mobiltelefonen | Occupational exposure to radio frequency/microwave radiation and the risk of brain tumors (Interphone, Germany) | Der Stuß der deutschen Medien zur Info. von Frau Prof. Dr. Blettner | International Electromagnetic Holocaust | Prof. Frentzel-Beyme: Zürcher TNO-Studie ? wissenschaftlich kritisch beleuchtet | Prof. Adlhofer zu 50 Studien gegen REFLEX-Konsortiums | Prof. Dakowski, Die Tcharnobyl Katastrophe und die wissenschaftliche Aufrichtigkeit | alt (2005): Korrupte Wissenschaft | Die Taktik von BfS ist zu benennen | Zur Verharmlosung der gesundheitsrelevanten Wirkung von EMF auf die funktionellen und körperlichen Prozesse des Menschen | Eine Behörde im Spagat zwischen Wissenschaft und Politik | Täuschungsmanöver | Professor Anders Ahlbom - Swedish Tobacco Company | Professor Adlkofer of the Verband der Cigarettenindustrie (VdC), the leader of the project REFLEX funded by the EU | VdC - die Tabak-Lobbyisten, Brief an Prof. Dr. Franz Adlkofer


DE
Katastrofa w Czarnobylu a rzetelność naukowa

31.10.2006

Cytat z "Katastrofa w Czarnobylu a rzetelność naukowa
Polemika z atakiem radiofilii w XX rocznicę katastrofy"

Profesor Dr. hab. Mirosław Dakowski

Fizyk jądrowy
Warszawa 23 kwiecień 2006PL
Die Tcharnobyl Katastrophe und die wissenschaftliche Redlichkeit

31.10.2006

Hier ein Zitat vom letzten Teil des Artikels "Die Tcharnobyl Katastrophe und die wissenschaftliche Redlichkeit. Eine Polemik, mit dem Angriff auf Radiophilie zum XX Jahrestag der Katastrophe" von Prof. Dr. hab. Miroslaw Dakowski (Atomphysiker)
Warszawa 23 April 2006

http://greenpeace.pl/czarnobyl/

"..Ist es möglich, im XXI Jhd. die Ergebnisse der Studien von tausenden von Ärzten, hunderten von Professoren und Wissenschaftlern zu leugnen? Jawohl man kann dies tun, aber man muß auch die Fehler oder Betrügereien in allen diesen Veröffentlichungen beweisen.

Man sollte dies in einer Disskussion mit den durch Betrugsvorwürfe belasteten Wissenschaftlern tun. Am besten bei ihrer Anwesenheit. Bei einem anderen Verhalten- wenn jemand und öffentlich Ergebnisse von Studien ignoriert und diskreditiert ohne sie zu kennen- dann schließt er sich aus dem Wissenschaftlerkreis selbst aus.

Heutzutage wundert es niemanden, wenn ein Handwerker von einer Boulevardzeitung auf der Jagd nach -News- lügt. Ich kann weder die Ursachen noch die Hintergründe der Abkehr von der in Europa seit 700 Jahren angenommenen, wissenschaftlichen (von Scholastikern begründeten) Methode verstehen. Die Anwendung dieser Methode hat die Naturwissenschaften begründet. Warum wendet man sich von ihr ab ?"


Miroslaw Dakowski
Najnowsze badania pokazują jak kościół akceptuje kontrolę urodzin

26.10.2006

Najnowsze badania amerykańskie Agarwala i inni z Cleveland z października 2006 roku potwierdzają wyniki badań uniwersytetu węgierskiego z Szeged z 2004 roku oraz badania austriackie Davoudi i inni z roku 2002.

Komórki noszone przy ciele czyli w kieszeni powodują bezpłodność. Mamy wreszcie idealne rozwiązanie do kontroli urodzin, szczególnie dla Chińczyków. Na ten pomysł wpadli oni jednak już sami. Podczas Konferencji w Salzburgu w roku 2000 pani Huai Chiang informowała o napromieniowaniu Chińczyków w celu kontroli urodzin.

Chronić można się Nokią. Mojego kolegę chroni Motorola. To jest to decydujące zastosowanie, której operatorzy tak długo szukali, żeby móc sprzedawać niepopularne i drogie umts. Nokia jest wprawdzie od prezerwatyw droższa ale kościół ją akceptuje..

Chroniony przez umts, gsm, dvbt, wimax i radar

Krzysztof PuzynaBeneveto update include eleven new signators

25.10.2006

Dear Benevento Resolution Supporters and Interested Parties..

This is to inform you that the Benevento Resolution has been updated to include eleven new signators - http://icems.eu

Other revisions to the site include:

1. Application guidelines
2. A copy of the Resolution on its own web page
3. In addition to the Official English original, five translations of the Resolution are inserted as pdf files - French, Hebrew, Chinese, Portuguese and Spanish.
We hope to add Italian and German translations shortly.
If you are a scientist and wish to sign the resolution, or know of someone who might be interested, we refer you to the submission guidelines posted at http://icems.eu
Kind regards,
Libby
Elizabeth Kelley

Benevento Resolution Coordinator
International Commission For Electromagnetic Safety
Email: info@icems.eu
Web: http://icems.eu

Benevento Resolution EN
.pdf, 117,5KB, Benevento Resolution DE, .pdf, 64,5KBRezolucja z Benevento, list otwarty do profesora Szmigielskiego

13.10.2006

Szanowny panie Profesorze Szmigielski,
rezolucja z Benevento podpisana we wrześniu 2006 w swoich szczegółach rozszerza zasięg rezolucji z Katania z września 2002.

Obie rezolucje pan podpisał, ale w Polsce jest pan znanym przyjacielem operatorów. Dzięki panu opiniom ludzie umierają do dzisiaj przy wieży śmierci w Słupsku, cierpią do dzisiaj w Świdnicy.

więcej


DE | EN

Możliwość publikacji własnych negatywnych skutków od promieniowania sztucznych pól elektromagnetycznych na stronie Europejskiej Komisji Zdrowia i Ochrony Konsumenta

12.10.2006


Szanowni wojownicy o Prawo do Życia

Europejska Komisja Zdrowia i Ochrony Konsumenta

nawołuje zainteresowanych ludzi do podawania swoich opinii na temat szkód zdrowotnych pod wpływem sztucznych pól elektromagnetycznych. Opinie należy dostarczyć do 3 listopada 2006 roku.

Komisja Europejska będąc w konsultacjach ze SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) patrz po ang. "Possible effects of Electromagnetic Fields (EMF) on Human Health".pdf, 360,5 KB


(w tej pracy widać bardzo wybiórcze podchodzenie do prac naukowych nie ma tu np. prac Johannsona, Hechta, prac epidemiologicznych z okolic stacji telefonii komórkowej jak Naila i Netania, opinii izb lekarskich z Austrii czy Irlandii itd. ale jest cała masa prac popieranych przez prywatny klub marketingu telefonii komórkowej ICNIRP- uwaga Puzyna, patrzcie też uwagi pani Iris Atzmon Dear Scientific Committee)

potrzebuję waszych opinii

więcej


DE
Indymedia-Germany artykuł, którego nie chcecie opublikować

Tłumaczenie listu Iris do Alexa
Bart 02.04.2006 21:02

Drogi Aleksie

Otrzymałam poniższy email od naszego przyjaciela (i nie jest to spam), który robi ważną robotę informując ludzi o ryzyku związanym z promieniowaniem.

Przeczytaj co napisałeś w emailu że "artykuły antysemickie będą ukrywane" lub cenzurowane.Myślę że źle zrozumiałeś list - ten list nie jest antysemicki, został napisany przez osobę która przeżyła holocaust, której rodzina została podczas holocaustu wymordowana.Jak w związku z tym może być on antysemicki?

więcejPL
Indymedia-Germany, The article you don't want to publish

Iris Atzmon atzmonh@bezeqint.net
Don Mar 30 03:13:52 PST 2006
also here:
http://lists.indymedia.org/pipermail/imc-germany/2006-March/0330-7x.html

Dear Alex

I have received the below email from our friend (and not spam) who is doing an important work to inform people about the radiation risks. In the email read what you wrote that "antisemetic articles will be hidden" or censored.

moreDE
Cenzura w niemieckiej Indymedia

Hamburg, 29.3.06

Zrobiłem wycieczkę do niemieckiej indymedia.

korespondencja po niemiecku jest widoczna pod
http://lists.indymedia.org/pipermail/imc-germany/2006-March/date.html
patrz u dołu pod - schlimme Zensur des "Kollektivs" bei Indymedia ? - 

Zamieściłem podobny artykuł jak na polskiej stronie http://admin.pl.indymedia.org/pl/2006/02/18574.shtml

Walka z mafią telefonii komórkowej. Dodałem fotkę pod tytułem "Czujemy się źle"
po niemiecku pod tytułem - Körperverletzung durch Mobilfunk und Handys - na stronie
http://germany.indymedia.org/2006/03/142344.shtml

więcejNorma-GSM - pan Barmüller z Forum Telefonii Komórkowej mydli Austriakom oczy.

7.3.2006

Cytatów poniżej, proszę nie wyrywać z kontekstu całego artykułu ! - tłumacz Krzysztof Puzyna

"Szanowny dr Hingst.
3 lutego 2006, radośnie poruszone podaje w komunikacie prasowym Forum Telefonii Bezprzewodowej, w którym są zrzeszeni wszyscy austriaccy operatorzy telefonii komórkowej oraz izba przemysłu informatycznego i elektrotechnicznego, że w komisji normatywnej jednogłośnie przyjęta norma ÖNORM E 8850, dobitnie potwierdza wcześniej już stosowaną normę WHO jako ważną dla całej Austrii. Ten kierunek rozwoju jest dlatego tak decydujący, gdyż przy jego ustalaniu brał także udział Austriacki Związek Lekarski oraz przeciwnicy telefonii komórkowej, powiedział pan magister Thomas Barmüller przewodniczący Forum Telefonii bezprzewodowej"

Austriacka norma zdemaskowana jako kaczka dziennikarska. To nie jest norma, ale w dalszym ciągu tylko projekt normy !

więcej

tłumaczone teksty w oryginaleNur jeder fünfte darf Vater werden

Ergänzender Hinweis zum Beitrag: " Nur jeder fünfte darf Vater werden"

Salzburger Nachrichten vom 3. Februar 06, Seite 5,

in dem berichtet wird, dass anlässlich der kürzlich durchgeführten Samenspende-Aktion einer oö. Kinderwunschklinik die erschütternde Tatsache zutage trat, dass 80 % mehrerer hundert junger österreichischer Männer zeugungsunfähig sind.

mehrCzujemy się źle?

16 sierpnia 2005 , nr 33 (290)
exGorzyczki, Informacje

dalejInterphone researchers misled the media

30 Sep 2005
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)
z dnia 8 września 2005 r. (*)

Artykuł 59 Traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. 49 WE) - Usługi telekomunikacyjne - Dyrektywa 90/388/EWG - Artykuł 3c - Usunięcie wszelkich ograniczeń - Gminne opłaty od słupów, masztów i anten nadawczych GSM
więcejReport on acoustic-neuroma is worthless
Criticism on former Interphone Study

RE: "LONG-TERM MOBILE PHONE USE AND BRAIN TUMOR RISK"
Mobile phone use and risk of acoustic neuroma: results of the Interphone case-control study in five North European countries
Mobile phone cancer link rejected

31 Aug 2005
Strażacy nie chcą stacji bazowych w budynkach straży pożarnej

Szanowni państwo,
Międzynarodowy Związek Strażacki opublikował swoje stanowisko w stosunku do telefonii komórkowej i ryzyka dla zdrowia.

Związek IAFF powstał w 1918 roku. Związek ten reprezentuje interesy 267.000 strażaków i personelu pogotowia w Stanach i Kanadzie.

Powodem zajęcia przez związek stanowiska są problemy zdrowotne strażaków pełniących służbę w budynkach w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej.

http://iaff.org/safe/health/facts.html
http://iaff.org/safe/content/celltower/celltowerfinal.htm

Wycinek ze stanowiska IAFF:

Międzynarodowy Związek Strażacki tak długo nie zgadza się na wykorzystywanie budynków straży pożarnej jako stacji bazowych telefonii komórkowej, aż badania o najwyższym naukowym poziomie i powtarzalności udowodnią, że ekspozycja słabych pól mikrofalowych i radiowych nie będzie stanowiła dla członków związku ryzyka zdrowotnego.

Dalsze informacje ( EN i DE)


Administrator strony umtsno.de poleca:
streszczenie 1500 wyników badań naukowców radzieckich (po niem.)
http://iddd.de/umtsno/rus.htmApel z Helsinek
EN | DE

Streszczenie

Helsiński apel, naukowców i lekarzy wzywa parlament europejski do wprowadzenia w Europie nowych norm bezpieczeństwa.

Podpisani lekarze i naukowcy są zaniepokojeni odrzucaniem zasady profilaktyki zdrowotnej w strefach promieniowania telefonii komórkowej.

Oni nie mogą zaakceptować poleceń ICNIRP, ponieważ nowe badania naukowe opisują różnorodne patologiczne zmiany szczególnie pod wpływem promieniowania mikrofalowego i radiowego.

Równocześnie wzywają oni Wspólnotę Europejską do sfinansowania nowego projektu Reflex, gdyż ten projekt udowodnił szkody genetyczne powstające pod wpływem promieniowania telefonii komórkowej.

więcej666 beast - Vodafone !
One in 20 people 'may have a mobile phone illness'


Richard Oakley

UP TO 5% of the population may be suffering ill health as a result of
radiation from mobile phones and masts, according to a group of Irish doctors
fighting for official acceptance of the problem.

moreResort skarbu chce, aby Orlen, PSE i KGHM wspólnie sprzedały prawie 60% akcji Polkomtelu.

Das Finanzministerium von Polen hat empfohlen, Polkomtel an US- Vodafone zu verkaufen. Das was in Deutschland noch teuer war-130 Millionen Schmiergelder an Ackermann, Esser und Co. für den Verkauf von Mannesmann an Vodafone ist in Polen billig. Da betteln förmlich die polnischen Teilhaber um das Kontrollpaket an Vodafone verkaufen zu dürfen..

Vielleicht wissen sie schon, daß die Polen aufwachen und fangen an zu kappieren, daß die US-Vodafone, Polen in ein KZ verwandeln will.

A co z apelem freiburdzkim?

Na moje pytanie w imieniu polskich grup oporu przeciwko przestępstwom telefonii komórkowej - co się dzieje z przetłumaczonym na polski apelem freiburdzkim?
Dostałem odpowiedź od pana Blühera Wolfganga z Niemiec

więcejA co z apelem freiburdzkim, II

Uwaga Puzyna , 26.11.05
Anmerkung auf DE

Aż do smutnego końca w listopadzie 2005, niemieckie Ministerstwo Ochrony Środowiska z Ministrem Trittin z niemieckiej partii Zielonych "Die Grünen" nie przyjmowało do wiadomości, ani nie chciało odebrać Apelu Freiburdzkiego i podpisów pod nim. W czerwcu 2005 przekazano Apel Freiburdzki z 36 000 podpisów kierownikowi wydziału PEM WHO panu Repacholi., który jak wiadomo pracuje dla przemysłu telefonii komórkowej - patrz petycja w celu usunięcia Repacholi ze stanowiska w WHO. Teraz - 20.11.05, opublikowano na ten temat informację jednego z Inicjatorów Apelu Pana Doktora Germana w wydawnictwie exumwelt-medizin-gesellschaft. Doktor German opisuje też przekazanie Apelu Freiburdzkiego dyrektorowi generalnemu Komisji Ochrona Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumenta Parlamentu Europejskiego panu P. Martin.

Powstanie wrażenia aktywności na ten temat w Parlamencie Europejskim - jest jednak przedwczesne. Philippe-Armand Martin od 16.01.1997 do 19.07.1999 był zastępcą dyrektora Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumenta. Na lata 2004 do 2009 dyrektorem exKomisji
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego jest Niemiec - exKarl-Heinz FLORENZ, ur. w Neukirchen-Vluyn, z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów. Z papierów tej komisji widać, że temat Zdrowie Publiczne i Telefonia Komórkowa już nie jest oficjalnie dyskutowany w parlamencie, ale my powinniśmy to zmienić..

Tutaj adres Polki w parlamencie europejskim odpowiedzialnej za ten temat

Poseł
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności


Urszula Krupa
biuro@urszulakrupa.pl
Adres pocztowy :  ul. Piotrkowska 215  PL-91-039  Łódź
exLinkProjekt REFLEX był przeprowadzony najbardziej objektywną metodą naukową na świecie

Projekt REFLEX był przeprowadzony przy pomocy randomizowanej, podwójnie ślepej próbie i jego wyniki zostały wielokrotnie zreprodukowane. Tzn żaden z zespołów nie wiedział czy komórki są napromieniowywane czy nie oraz kiedy oraz jakie są wyniki bieżące. Jest to najwyższy standart naukowy większej objektywności ludzie jeszcze nie wymyślili. Udało się wyniki tych prac opublikować pomimo ogromnego wpływu przemysłu telefonii komórkowej, który kontroluje ponad 90 procent wszystkich naukowców w tej dziedzinie. Prace były już zakończone od roku ale nie można było wyników oficjalnie opublikować, gdyż przemysł narzucał coraz to nowe warunki i kontrole.

więcejKłoszewski, Zwycięstwo w Gąbinie

Witam Pana !

Przeglądając Pana stronę nie znalazłem nic na temat masztu w Gąbinie. Co prawda nie był to maszt telefonii komórkowej ale radiowy.To jednak związane z tym oddziaływania i zagrożenia oraz info o protestach ludności okolicznej może pomogą i wniosą coś nowego w sprawie o której Pan pisze.

Prosiłbym o przeczytanie artykułu na stronie http://zb.eco.pl/zb/75/gabin2.htm.

Pozdrawiam
Tomek MaciejczykZamachy na stacje bazowe w Niemczech (NRF)

Od 20 sierpnia 2004 trzyma w ruchu milicję w Kaiserslautern - NRF cała seria zamachów na urządzenia telefonii komórkowej. Urzędnicy mówią o trzynastu sprawach i szkodach na ponad 13 000 Euro.
więcej

Informacje na temat Komisji Problemów Bioelektromagnetyzmu

Szanowny Panie;
Informacje na temat Komisji Problemów Bioelektromagnetyzmu znajdują się na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych (PTBR) pod adresem http://ptbr.org.pl/PTBR_bioel.htm
Informacje na temat publikacji o biologicznym działaniu pól elektromagnetycznych z naszego Zakładu Ochrony Mikrofalowej można znaleść w bazach danych literatury naukowej PubMed (Medline) http://ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi , gdzie wystarczy zapytać o nazwisko autora.**

Pozdrawiam.
Stanisław Szmigielski, Warszawa.

From: Stanisław_Szmigielski
Date: Tue, 23 Nov 2004

** Uwaga umtsno:
Prace profesora Szmigielskiego w internecie, niestety tylko w języku angielskim,
można także znaleźć pod http://who.int/peh-emf/research/database/en/

Np: ostatnią pracę prof. Szmigielskiego Med Pr. 2003;54(2):169-74. w której podkreślany jest rosnący opór grup obywatelskich na całym świecie domagających się uwzględnienia w dopuszczalnych wartościach wpływu fal i pól EM oddziaływań mocy fal EM bardzo niskich, czy nietermicznych.

Profesor zwraca uwagę, że popularne normy prywatnego związku markentigowego przemysłu telefonii komórkowej ICNIRP są dobre tylko przy krótkiej ekspozycji.

Uwaga: tylko dla orientacji; to nie jest ani całe tłumaczenie ani cała informacja - umtsnoRecent concept of protection of workers and general population against electromagnetic fields in the European countries

[Article in Polish]

Szmigielski S, Sobiczewska E.

Zakład Ochrony Mikrofalowej Wojskowego Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie. szmigielski@wihe.waw.pl

In 1994, guidelines for protection against EM fields were elaborated by the International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). In 1998, they were slightly modified and became the base for the 1999 recommendation of the UE Commission. The ICNIRP recommendations are based on few selected criteria, and thus provide good protection in the case of short-term exposures to EM fields, but possible effects of EM fields at intensities lower than those admissible by the ICNIPR standards raise still growing doubts. Over a couple of years, well educated and organized groups of citizens and non-governmental organizations call attention to risks of long-term exposure of humans to weak EM fields. In their reviews, the members of these groups/organizations draw attention to the need for a precautionary approach on the one hand, and postulate better protection of the general population and workers from weak EM fields on the other. The evaluation of the present situation indicates that the range of the inf

PMID: 12924000 [PubMed - indexed for MEDLINE]Witam pana profesora,

dziękuję za pochwały i prosiłbym o adresy komisji nowelizującej przepisy ochrony, oczywiście jeśli ma pan je pod ręką.

Dobrze by było, gdyby społeczeństwo poznało nazwiska i dotychczasowe prace ekspertów z komisji.
Tutaj chodzi o życie!

Uczmy się od błędów innych:

- od Rosji,
gdzie eksperci byli przeciwko rozwodnieniu radzieckich norm.

- od Niemiec,
gdzie były przedstawiciel handlowy w roli szefa rządu G. Schröder sam rozstrzygnął o losie narodu i wprowadził mordercze dawki ICNIRP, przeciwko poleceniom komisji, którą odwołał. Znamy takie postępowanie z historii Niemiec, ale my ich błędów robić nie musimy..

- i od Polski,
ani prac pana profesora, ani innych prac np.: z Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi nie znalazłem w języku polskim. A potrzebny byłby łatwy dostęp w internecie do krytycznych materiałów źródłowych w języku polskim. Dla kontroli społecznej i oceny tematu, przy procesach sądowych, które prowadzą poszkodowani obywatele, przeciw kłamstwom przemysłu telefonii komórkowej.

W temacie zagrożenia zdrowia i życia przez promieniowanie pól EM stacji bazowych telefonii komórkowej musi być kontrola społeczna, gdyż to co propaganda zachodnich państw nazywa demokracją, jest faktycznie dyktaturą elit przemysłowych.

Uczmy się od polskiej czwórki bohaterów z Akademii Plastycznej w Gdańsku, którzy wbrew uczonym i politykom uratowali wraz z lokalną ludnością Polskę w latach dziewięćdziesiątych przed mafią atomową.
Oni powinni dostać za to Nobla !

W czasach internetu niepotrzebne są demonstracje tylko informacja uwrażliwiająca na zagrożenia zdrowia przez pola EM. Jak np.:

Wpływ oddziaływania promieniowania telefonii komórkowej na stany zmęczenia, bóle głowy, mdłości, stres i zaburzenia snu wśród ludności arabskiej

Autorzy: Thamir Al-Khlaiwi, Sultan A. Meo
znaleziona na stronie:
http://www.smj.org.sa/DetailArticle.asp?ArticleId=1887

35 procent badanych Arabów cierpi pod wpływem promieniowania GSM i UMTS ! ***

Chętnie przejmę tłumaczenia pańskiego instytutu lub udostępnię adresy internetowe takich tłumaczeń społeczeństwu.

Z życzeniami zdrowia
Krzysztof Puzyna

Date: Tue, 23 Nov 200435 procent Arabów cierpi pod wpływem promieniowania GSM i UMTS !

ex
Według pracy Thamir Al-Khlaiwi, Sultan A. Meo
( http://smj.org.sa/DetailArticle.asp?ArticleId=1887)
patrz tutaj po angielsku

Wpływ oddziaływania promieniowania telefonii komórkowej na
stany zmęczenia, bóle głowy, mdłości, stres i zaburzenia snu
wśród ludności arabskiej

Wyniki: rezultaty badań wykazują zależność pomiędzy używaniem telefonii komórkowej, a ryzykiem dla zdrowia. Procentualne,
uśrednione wyniki całości badań klinicznych wykazują we wszystkich badanych grupach bóle głowy u (21,6 %)
zaburzenia snu u (4 %) wewnętrzne napięcie (stres) u (3.9%) zmęczenie u (3%) i nudności u (2.4%)

Uwaga umtsno:

Wyniki te potwierdzają i zaostrzają wyniki pracy holenderskiej TNO (.pdf, EN)

tu jest rys.

To jest ważne bo Szwajcaria powtarza badania TNO, ale przy pomocy pieniędzy firm telefonii ruchomej. Czyli wyników badań
szwajcarskich można się już domyśleć...
Dla informacji o co chodzi w badaniach TNO wystarczy przejrzeć tablice streszczenia niemieckiego
http://iddd.de/umtsno/umweltat.pdf
Jedna ilustracja jest u góry z polskim tytułem
Wszystkie linki do TNO są na http://iddd.de/umtsno/60krebs.htmmachen Sie weiter !

von Frans van Velden am 06.01.2005


Hallo,

Gut zu lesen das auch in Polen Leute Widerstand leisten gegen Durchstrahlung.
Vergiß nicht, daß auch DECT, TETRA, DVB-T, WLAN, WIFI usw. usw. schädlich sind,
insbesondere alle gepulste digitale radiofrequente Strahlung.

Also, werfe den DECT weg, verweigere WLAN/WIFI und mache weiter
mit dem Widerstand gegen GSM und UMTS.

Leider wird es oft nicht gemeldet:

das TNO-Cofam Research ["Niederländische Regierungs-Studie" 2003 (TNO Laboratory, The Hague, NL) - .pdf, 438 KB] hat auch für GSM Änderung des kognitiven Funktionierens gefunden (und das ist eine Bestätigung, nicht nötig das nochmals zu reproduzieren, ist ja wissenschaftlich ein Faktum).

Frans van Velden

Anm Webmaster: siehe Moser-Schwindel ?Antwort betreffend das Mail von K. Puzyna/ UMTSNO an Prof. dr hab. med. Stanisław Szmigielski ( hier po polsku ) und das Info von Frau Prof. Sianette Kwee zum Arbeitstreff auf Kos

Sehr geehrter Herr,

Informationen über die Anpassung der polnischen Grenzwerte an die ICNIRP Grenzwerte verbreiteten von Prof. Hubert Trzaska während des Kongreßes auf Kos / Griechenland, sind nur teilweise korrekt.

mehr
Szanowny Panie

Informacje o adaptacji polskich norm do wartości ICNIRP, podane przez prof. Huberta Trzaskę na konferencji naukowej w Grecji są tylko częściowo zgodne z prawdą.

Obowiązujące obecnie w Polsce zasady ochrony pracowników i ludności przed działaniem pól elektromagnetycznych (EMF) wymagają niewątpliwie nowelizacji i prace w tym kierunku są prowadzone. Ale to nie prof. H. Trzaska opracowuje, a tym bardziej wprowadza w życie znowelizowane przepisy ochrony.

Nad tą sprawą pracuje specjalna komisja polskich ekspertów z zakresu bioelektromagnetyki (oddziaływania pól EMF na organizm człowieka), a prace tej komisji są dopiero na etapie wstępnym.

Na pewno komisja nie będzie wnioskowała o adaptację polskich norm do wartości ICNIRP i zaproponuje wartości znacznie niższe.

Czy i w jakim stopniu sugestie i propozycje komisji zostaną uwzględnione przez decydentów (urzędników odpowiednich ministerstw), którzy wydają akty prawne na temat zasad ochrony pracowników i ludności przed działaniem pól elektromagnetycznych, to już zupełnie inna sprawa.

Przejrzałem stronę internetową http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#plicnirp i zapoznałem się z zamieszczonymi tam notatkami i zdjęciami. Uważam za dobre, że ktoś w Polsce podjął się takiej inicjatywy i zwraca uwagę na możliwość oddziaływania słabych pól mikrofalowych ( w tym telefonii komórkowej) na zdrowie ludzi. Takie inicjatywy są obecne we wszystkich krajach Unii Europejskiej i to w znacznie obszerniejszych i lepiej udokumentowanych merytorycznie ramach, niż w Polsce.

Pozdrawiam i życzę powodzenia.

Prof. dr hab. med. Stanisław Szmigielski,
Zakład Ochrony Mikrofalowej,
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa.

Date: Fri, 19 Nov 2004

patrz odp. profesora Trzaski
W katastrofę za pieniądze ?

Według doniesienia z kongresu (po ang) na wyspie Kos/Grecja
4-8 październik 2004, polski reprezentant Prof. Hubert Trzaska z Politechniki Wrocławskiej z wydziału telekomunikacji i akustyki zapowiedział adaptację polskich norm do wartości ICNIRP.

Wartości graniczne natężeń promieniowania elektromagnetycznego (EM) polecane przez prywatny związek Icnirp z siedzibą w Monachium, ani nie są przez EU polecane ani nie są naukowe. One służą tylko firmom sprzedającym telefonię komórkową. Wartości Icnirp nie uwzględniają szkodliwych działań pól elektromagnetycznych na biochemię, neurologię oraz biofizykę żywych organizmów, patrz Reflex, Sanford i inne. Marketingowcy przemysłu komórkowego z Icnirp pominęli wpływ pulsowania EM na istoty żywe. Pominęli też wyniki badań długofalowych i zasady profilaktyki zdrowotnej.

Wartości Icnirp wywodzą się z prostych równań bilansowania wymiany ciepła z otoczeniem i ograniczają krytyczne podgrzanie organizmu. Jakby nie chodziło o człowieka tylko o piecyk mikrofalowy. Przyjęcie ograniczeń Icnirp w Polsce prowadzi do ludobójstwa i zagraża bezpieczeństwu wewnętrznemu !

Ja protestuję i pytam dlaczego w kontekście najnowszych badań, bez informacji i konsultacji społeczeństwa rezygnujecie z wprowadzenia wartości progowych natężeń pól EM ograniczających efekty biologiczne na tkanki?

Z poważaniem
Krzysztof Puzyna

Proszę pisać do pana Profesora dr Huberta Trzaski
HUTRZ@zr.ita.pwr.wroc.pl

oraz do znanego za granicą epidemiologa i experymentatora, który opisał w swoich pracach biologiczne efekty pól EM, jak zmiany ciśnienia krwi, zaburzenia funkcjonowania serca i zmiany rakowe poniżej wartości termicznych promieniowania EM, pana Prof. dr hab. med. Stanisława Szmigielskiego z Zakładu Ochrony Mikrofalowej, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie.

szmigielski@wihe.waw.pl
telefon: +4822 6816122, fax: +4822 8104391

Date: Thu, 18 Nov 2004
patrz dyskusjęWieloletni użytek "komórek" zwiększa czterokrotnie ryzyko rozwoju raka ucha.
Karolinska Institute: mobiles increase tumour risk


Kommentar von izgmf:

Hintergrund: Im Frühjahr 2004 hatte die erste Veröffentlichung aus der Interphone-Studie, sie bezieht sich auf die Teilstudie in Dänemark, aufgrund festgestellter Akustikusneurinome für einigen Wirbel gesorgt. Bereits 1999 dokumentierte ein Forscherteam um den amerikanischen Epidemiologen Dr. George Carlo, dass bei lange andauernder Handynutzung (mehr als 6 Jahre) ein erhöhtes Risiko für Akustikusneurinome besteht." siehe auch: Interesting details about the Interphone studyumtsno:

Interphone Dk

Die Annahmen auf der Seite von izgmf beleuchtet am besten das Lesen der ganzen Arbeit. Sie wurde mir von Herrn Helle Collatz Christensen zur Verfügung gestellt.

Zum privaten Gebrauch, habe ich die Originalveröffentlichung (nochmals vielen Dank Herr H. C. Christensen) von Interphone Denmark in ein geschütztes Verzeichnis gestellt. Hier beim Download bitte folgendes angeben:

user: krzysztof
paß: interdk


Here are some interesting details I have just
found out about the Interphone study funding


Interphone Isr

On our Israeli Cancer Association's website, it is said that


more


Taktykę Urzędu do Spraw Ochrony przed Napromieniowaniem trzeba nazwać po imieniu.

Urząd do Spraw Ochrony przed Napromieniowaniem (Bundesamt für Strahlenschutz- BfS). publikuje swoją odpowiedź na wyniki badań epidemiologicznych z Naila w Niemczech.

Notka Krzysztofa Puzyny: dalsza krytyka urzędu BfS dotyczy węgierskiej pracy badawczej zatytuowanej "Zależność pomiędzy regularnym użytkowaniem telefonów komórkowych a jakością ludzkiego nasienia" patrz pod http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#30pr

patrz także lekceważące reakcje BfS i niemieckiej komisji do spraw ochrony przed napromieniowaniem (Deutschen Strahlenschutzkommission-SSK) http://iddd.de/umtsno/hhtrans.htm#bfs

Moim zdaniem taktykę BfS trzeba nazwać po imieniu.

BfS i odpowiedzialne urzędy państwowe oraz zależne od nich instytuty badawcze pomimo, że ich głównym celem jest ochrona ludności przed napromieniowaniem i pomimo, że są finansowane z podatków, zaprzeczają wynikom badań naukowych, których wyniki jasno przemawiają za likwidacją telefonii komórkowej.

Zaprzeczają, używając udziwnionych argumentów.

Instancje państwowe o których mowa to SSK, Ministerstwo Ochrony Środowiska- Szef pan Trittin reprezentujący partię Zielonych, Ministerstwo Ochrony Konsumenta- Szefowa pani Künast również reprezentująca Zielonych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych- odpowiedzialny pan Schilly, były członek Zielonych, aktualnie w SPD.

Wszystko wygląda na zmowę i celowe propagowanie nie udowodnionych stwierdzeń jakoby: holenderska praca badawcza TNO o samopoczuciu ludzi napromieniowanych polami mikrofalowymi gms i umts-u zawiera mało precyzyjne laickie wyniki, 1500 prac naukowych autorów radzieckich streszczonych przez zespół profesora Hechta nie zachowywało zasad naukowych, praca epidemiologiczna z Naila pomimo, że potwierdzona przez 77 lekarzy z Naila również nie reprezentuje oczekiwanego poziomu naukowego- według propagandy niemieckiego Urzędu do Spraw Ochrony przed Napromieniowaniem.

Wyniki międzynarodowego projektu Reflex, finansowanego przez parlament europejski są dla BfS nieważne bo nie został on opublikowany oficjalnie, praca węgierska omawiana i opublikowana w 2004 na kongresie w Berlinie jest w swojej formie zbyt krótka.

Według rzeczniczki BfS w wywiadzie telewizyjnym opis metody badawczej musi zająć przynajmniej 100 stron. Jeśli praca ma 12 stron to nie ma w niej miejsca na opis metody badawczej- a bez opisu metody, są wyniki nieważne.

Naukowe informacje o licznych przypadkach raka czy o zgonach z powodu napromieniowania w Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Anglii, USA są według niemieckich urzędów jakoby za mało udokumentowane.
patrz dowody

http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#svenska3
http://iddd.de/umtsno/60krebs.htm#beweis

i potwierdzenia
http://iddd.de/umtsno/60krebs.htm#krebs
a także dotychczasowe wyniki z Navarro w Hiszpanii
http://iddd.de/umtsno/navarro.doc

patrz także doniesienia o przypadkach raka
http://iddd.de/umtsno/60krebs.htm#krebs

Konkludując wynika iż wszystkie wyniki wymuszające ochronę ludności przed napromieniowaniem nie są uwzględniane tylko sukcesywnie usuwane.

Odpowiedzialni za wymienione powyżej instytucje uprawiają palenie książek: nie ma książek-nie istnieją też autorzy.

Np.: Z krytyki pracy Węgra dr Imre Fejes (PL) wyłączono następujące fakty: Jego praca potwierdziła skuteczność chińskich praktyk sterylizacji mężczyzn przez promieniowanie mikrofalowe- informacja pani Prof. Dr. Huai Chiang, Chiny (promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia telefonii komórkowej należy do zakresu częstotliwości mikrofalowych). Ta praca potwierdza też wyniki uzyskane w roku 2002 przez austriacki zespół badawczy M. Davoudi, C. Brössner, W. Kuber patrz " Wpływ fal elektromagnetycznych na ruchliwość plemników". http://iddd.de/umtsno/emfspermien.pdf

Krytyki i oceny BfS są konstruowane według tajnych poleceń i nie posiadają naukowej wartości. Są one jedynie wyrazem woli zniszczenia ukrytych sił rządzących Niemcami.

Według mojego zdania nie chodzi nawet o interesy gospodarcze, ale o tajne umowy jeszcze z Jałty między Syjonistami, Rosjanami, Francuzami, Amerykanami i Anglikami, których wypełnienie zbliża się do końca..

Z mojego punktu widzenia tylko kontrola skorumpowanych elit władzy przez lud może nas uratować. Pomóżcie zakotwiczyć w konstytucji europejskiej pierwszeństwo suwerenności osobistej i narodowej przed ciałem prawodawczym, władzą wykonawczą i orzecznictwem sądowym parlamentu europejskiego.

więcej na ten temat na
http://iddd.de/idb.htm

patrz także Täuschungsmanöver
http://iddd.de/umtsno/hhtrans.htm#spisek

Eine Behörde im Spagat zwischen Wissenschaft und Politik
http://iddd.de/umtsno/bfsbedenken.htm
Die Haltung des BfS u SSK
http://iddd.de/umtsno/hhtrans.htm#bfs

auf deutschSperm damage claims over phone radiation

COULD mobile phones damage the health of children before they have even been conceived?
19 February 2005
From New Scientist Print Edition
Rachel Nowak MelbourneTelefony komórkowe mogą zredukować płodność mężczyzn o 30 procent.

Węgierska praca badawcza "Zależność pomiędzy regularnym
użytkowaniem telefonów komórkowych a jakością ludzkiego
nasienia" przedstawiona w Berlinie 29-06-2004

Badania płodności mężczyzn, którzy regularnie noszą przy sobie i używają telefon komórkowy wykazały, że ilość ich plemników zmniejsza się aż o 30 procent, co znacząco redukuje szansę na zapłodnienie.

więcejWeniger Kinder durch das Handy

Zahl der Samenzellen sinkt deutlich
LONDON. Der Streit, ob Handystrahlung schädlich ist oder nicht, geht in eine neue Runde: Ungarische Experten sagen, dass sie die männliche Zeugungsfähigkeit reduziert.

Handys können die Fruchtbarkeit von Männern um 30% reduzieren
Jonathan Leake, Wissenschaftlicher Autor

Forschungen an der Fruchtbarkeit von Männern, die regelmässig ein Handy tragen und verwenden zeigen auf, daß die Anzahl ihrer Spermien um bis zu 30% veringert sein kann, was die Chancen einer Befruchtung reduziert. Die Studie ist die erste, die darauf hinweist. daß die männliche Fruchtbarkeit durch die Strahlung, die durch Handys ausgesendet wird, beschädigt werden könnte. Von Männer, die ein Handy am Gürtel oder in der Hosentasche tragen, wird angenommen, dass sie das höchste Risiko haben, was eines Tages zu der Empfehlung führen könnte, das Handy in einer Tasche oder Mappe und entfernt von gefährdeten Körperstellen zu tragen. Details zu dieser Studie werden am Donnerstag auf einer internationalen Konferenz zur Fruchtbarkeit in Berlin veröffentlicht. Die Forscher untersuchten 221 Männer für 13 Monate und verglichen die Spermien derer, die ihr Handy sehr stark verwendeten mit solchen, die dies nicht taten. Sie fanden heraus, dass unter den starken Handynutzern solche, die ihr Handy die meiste Zeit mit sich he

Quelle: Sunday Times, England vom 27. Juni 2004Mobile phones can cut a man's fertility by a third
Jonathan Leake, Science Editor

June 27, 2004

RESEARCH into the fertility of men who regularly carry and use mobile phones has suggested their sperm count can be cut by up to 30%, reducing chances of conception.
Übersetzung des Studien-Abstrakts (h.e.s.e.-project)

Zusammenhang zwischen regelmäßigem Handy-Gebrauch und menschlicher Samenqualität
Übersetzung von D. BücherStellungnahme des BfS zum Artikel "Machen Handys ihre Nutzer unfruchtbar?"

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) veröffentlichte eine kritische Stellungnahme zum Vortrag des Ungarn Dr. Imre Fejes, der bei der Jahrestagung der European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) am 29.06.2004 in Berlin die Ergebnisse seiner Forschung über den Einfluss von Handys auf die männliche Fruchtbarkeit vorgestellt hat.

Beitrag des Bundesamts für Strahlenschutz:
http://bfs.de/elektro/papiere/stell_fruchtbarkeit.html"ESHRE, BERLIN 2004: SCIENTIFIC PROGRAMME"

Free Communication
162:  Relationship between regular cell phone use and human semen quality

I. Fejes1, Z. Závaczki2, J. Szöllősi3, S. Koloszár4, L. Kovács5, A. Pál6
1University of Szeged, Obstetrics and Gynaecology, Szeged, Hungary

download (.pdf, 160 kB)


Zahl Hodenkrebserkrankter steigt

Eine Meldung aus meiner heutigen Tageszeitung (Münstersche Zeitung vom 13.09.2004):

"Münster. Angesichts steigender Zahlen von jungen Männern mit Hodenkrebs fordern Ärzte einen entsprechenden Gesundheitscheck bei der Bundeswehr- Musterung. Die Tumorart sei bei Männern zwischen 18 und 35 Jahren die häufigste Krebserkrankung, hieß es gestern im Vorfeld eines Fach- Kongresses."
mehr

Nie mogąc zapewnić bezpieczeństwa
pojedyńczej stacji, pozwalają na rozbudowę, niech pan zamieści ile kosztuje zgoda na wymordowanie Narodu Polskiego.

więcej


Zwycięstwo członków spółdzielni mieszkaniowej

URTiP opublikował warunki przetargu na GSM 1800 i UMTS, 2005-01-07


Nie ma bata na prałata

Czy będzie kara?


Administrator strony umtsno.de poleca:
streszczenie 1500 wyników badań naukowców radzieckich (po niem.)
http://iddd.de/umtsno/rus.htm
Uwaga!

Do kontaktu z umtsno wystarcza zwykły mail z tekstem bez opcji html, a napisany w kodowaniu Latin 2 czyli iso 8859-2. Listy bez polskich nagłówków nie sciągam z servera tylko niszczę bez czytania. Załączników .exe itp nie otwieram. Otwieram: .pdf, .doc, .rtf, .gif , .jpg i worda od znanych mi adresów

pozdrowienia
administrator

| polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | Apel Freiburdzki

Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Urodziliśmy się tutaj i mamy prawo do życia !
Wir wurden hier geboren und haben das Recht zum Leben !
Ratujcie Polskę przed Orange !


Wyklejajcie plakaty, rozdawajcie ulotki !

ze względu na globalną zensurę tematu szkodliwości promieniowania EM wyklejanie plakatów i rozdawanie ulotek przy targach, koncertach, przy stadionach sportowych jest najskuteczniejszą metodą poinformowania ludzi o niebezpieczeństwie. Do plakatów, można też zamówić nieodpłatnie własną treść (webmaster@umtsno.de) ***