umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej

14.12.05, wstrzymanie decyzji Starosty Cieszyńskiego
oryginał, .doc, 34 KB

STAROSTA CIESZYŃSKI
Cieszyn, 14-12-2005
WB-AG 7351/629/2005
POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 152 § l KPA wstrzymuje się wykonanie decyzji Starosty Cieszyńskiego z dnia 15-09-2005 roku, nr 942, znak: WB-AG 7351/629/2005, zatwierdzającej dokumentację projektową oraz udzielającej POLKOMTEL S.A., Al Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, Oddział 2, ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel S.A., nr BT-22759 Leszna Górna, na terenie działki nr 2457/3 w Lesznej Górnej

Uzasadnienie:
Przedmiotowa inwestycja wywołuje protesty mieszkańców Lesznej Górnej. W dniu 13-12-2005 roku tut. organ wznowił postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. W ocenie tut. organu, mogą wystąpić okoliczności wskazujące na prawdopodobieństwo uchylenia w/w decyzji (np. może zaistnieć przesłanka art. 145 § l pkt 8 KPA). Ocena zasadności przesłanek przytoczonych przez osoby wnoszące o wznowienie postępowania może nastąpić wyłącznie w trakcie postępowania wznowionego. W związku z powyższym, postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty doręczenia, wnosząc opłatę skarbową w wysokości 5 zł + 0,5 zł za każdy załącznik.

Otrzymują:
1. POLKOMTEL S.A., Al Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, Oddział 2, ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice
2.Strony wg wykazu;
3. 3.A/aWBSP.

Do wiadomości:
1. PINB w Cieszynie;
2. Wójt Gminy Goleszów.