umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej

Decyzja uchylenia zaskarżonej decyzji Starosty Cieszyńskiego z dnia 14.12.2005 r. w całości

WOJEWODA SLĄSKI
Bielsko-Biała, 17.03.2006 r.
RR/B-AB/HB/7111/6/06
DECYZJA

Na podstawie art. 138 § 2 Kpa, w związku z art. 149 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.), oraz w związku z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późń. zm.), po rozpatrzeniu odwolania pełnomocnika Państwa Ruty i Karola Kuczera - Pana Zbigniewa Gelzok, zam. w Rybniku przy ul. Brackiej 16A, od decyzji Starosty Cieszyńskiego z dnia 14.12.2005 r. znak: WB-AG 7351/629/2005

oryginał (.pdf, 222,6 KB)