umtsno.de


Stowarzyszenie Prawo do Życia


Walcz z mafią telefonii komórkowej


Czy Prokuratura Apelacyjna przywróci stosowanie prawa ?13 luty 2006
Zbigniew Gelzok

Czy Prokuratura Apelacyjna przywróci stosowanie prawa.

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Rybnik 2006-02-13 "Prawo do życia" Gelzok Zbigniew Ul. Bracka 16 A 44-251 Rybnik 9

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Premier Kazimierz Marcinkiewicz, Kancelaria Prezydenta RP Lech Kaczyński, Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prokuratura Apelacyjna w Katowicach: Prokurator Tomasz Janeczek, Wojewoda Śląski. Tomasz Pietrzykowski, Pan Krzysztof Puzyna.

Dotyczy: Ewidentnych działań Urzędu Wojewódzkiego na szkodę państwa Polskiego i próbę podważenie Polskiego ustawodawstwa na rzecz operatorów telefonii komórkowej oraz złamania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez bezprawne zezwolenie na naruszenie cudzej własności i pozbawienia praw w związku z faworyzowaniem operatorów telefonii komórkowej.

W związku z pismem

"Odpowiadając na Pana pismo z 28 grudnia 2005 r., przekazane mi do rozpatrzenia przez Dyrektora Departamentu Prezydialnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, dotyczące działalności Pana Adama Wolnego, Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, informuję, że skutkiem w/w pisma, jak również wcześniejszych Pana pism kierowanych w przedmiotowej sprawie do tutejszego Urzędu (oraz do innych instytucji) było polecenie przez Wojewodę Śląskiego przeprowadzenia szczegółowej kontroli wszystkich postępowań administracyjnych prowadzonych w latach 2004 - 2005, nadzorowanych przez Pana Dyrektora Adama Wolnego, dotyczących budowy stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie całego województwa śląskiego. Kontrole przeprowadził specjalnie w tym celu powołany zespół inspektorów wojewódzkich z Oddziału Kontroli kierowanego przeze mnie Wydziału Prawnego i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wnikliwa kontrola, obejmująca kilkadziesiąt postępowań z przedmiotowego zakresu tematycznego, nie stwierdziła sygnalizowanych w Pana pismach nieprawidłowości w podejmowanych czynnościach administracyjnych i w wydawanych w ich toku rozstrzygnięciach decyzyjnych. Wnioski pokontrolne nie potwierdziły więc podnoszonych tak licznie przez Pana zarzutów merytorycznych oraz pozamerytorycznych, pod adresem Pana Dyrektora Adama Wolnego.

Ponadto informuję Pana, że Wojewoda Śląski, uwzględniając okoliczności sprawy i charakter podnoszonych przez Pana zarzutów, pismem z dnia 30 stycznia 2006 r. wystąpił do Prokuratora Apelacyjnego w Katowicach z prośbą o zbadanie zasadności formułowanych przez Pana oskarżeń oraz informacji zawartych w kierowanych do tutejszego organu interwencjach, a w konsekwencji o ewentualne wszczęcie stosownego postępowania. Wojewoda równocześnie poinformował Prokuratora Apelacyjnego o wynikach przeprowadzonej na Jego polecenie wewnętrznej kontroli, które nie znalazły uzasadnienia do wystąpienia z wnioskiem o pociągnięcie konkretnej osoby do odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej lub materialnej. Uwzględniając powyższe wyjaśnienia informuję, że aktualnie nie dostrzegam przesłanek uzasadniających podejmowanie wobec Pana Dyrektora Adama Wolnego jakichkolwiek działań, poza opisanymi wyżej, które już zostały podjęte"


Mam nadzieję ze Prokuratura Apelacyjna w Katowicach podejmie działania wobec mnie. Z uwagi, iż swoje oskarżenia opierałem na oficjalnym piśmie Ministerstwa Infrastruktury skierowanym na ręce Marszałka Sejmu Donalda Tusk, a była to odpowiedź na interpelacje poselską pana Bolesława Piechy, opierałem się na prawomocnym orzeczeniu Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2005 roku, który sprawę budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przesądził i zgodził się z tym.

Opierałem się na pismach Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na Prawie Ochrony Środowiska, na raporcie Najwyższej Izby Kontroli i innych i w związku z tym mam nadzieję, że zostaniemy oskarżeni o działania na szkodę operatorów telefonii komórkowej.

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach to jedno wielkie oszustwo mające na celu ukrycie przekrętów pana Adama Wolnego i zadziwiające jest, że Urząd Wojewódzki kwestionuje Polskie ustawodawstwo.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi, że

Rozdział I RZECZPOSPOLITA
Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Art. 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
Art. 4.
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.


W tym momencie jesteśmy świadkami, kiedy ludzie reprezentujący organy administracji publicznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w tym pan Krzysztof Nowak twierdzą, iż Polskie Prawo ma nie być honorowane. W związku z powyższym mamy ewidentną działalność wymierzoną przeciwko państwu Polskiemu.

Szanowni Posłowie, Premierze, Prezydencie, chcę dodać, iż Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żorach, dla Starostwa Rybnik, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach przyznali mi rację, a dowodem jest, iż ten porządny pan Adam Wolny stwierdził, iż wszystkie stacje bazowe telefonii komórkowej w Żorach na kościele Św. Stanisława są legalne, a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żorach pan mgr inż. Andrzej Brocki, że nie i PLUS GSM opuścił, nielegalnie użytkowane pomieszczenie gospodarcze.

Ja opieram się na pismach wymienionych instytucji, Sądu z całą odpowiedzialnością twierdzę, że kontrola dokonana w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach to jedno wielkie oszustwo i mam nadzieję, że prokuratura Apelacyjna w Katowicach wyjaśni to i potwierdzi czy rzeczywiście Polacy i stowarzyszenia mają ignorować ustawy, Sądy i inne.

Zgodnie z pismami Klubów Poselskich, Ministra Infrastruktury, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Prawem Ochrony Środowiska i ustawami w przypadku każdej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej każdy obywatel danego miasta ma prawo - zgodnie z

"Prawo Ochrony Środowiska" Art. 53. Organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w
art.46.4, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach, którego sporządzany jest raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Art. 11 Decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna."


Panie Krzysztofie Nowak proszę o pisemne poinformowania mnie jak i najwyższych władz, z którymi się zgadzam, jakie prawo pozbawia konstytucyjnych praw obywateli Śląska ?

Czy na wniosek operatorów telefonii komórkowej i za ich pieniądze można wyłączyć stosowanie Polskiego Prawa ?

Uwaga administratora K. P. - za ich pieniądze można wyłączyć stosowanie Polskiego Prawa np. - wbrew naukowym dowodom, opisanych i potwierdzanych w ciągu 73 lat badań, wykreślono chorobę mikrofalową z wykazu chorób zawodowych.

Z uwagi, iż przepisy w każdym przypadku budowy stacji bazowej telefonii komórkowej zapewniają udział społeczeństwu w postępowaniu, dlaczego na Śląsku ten przepis jest łamany. Rzeczywiście można teraz mówić, że Urząd Wojewódzki na Śląsku jest najgorszym urzędem w Polsce, działającym na szkodę mieszkańców.

Oszukujecie mieszkańców Śląska, a szczególnie Żor i Rybnika, o czym oni wiedzą. Jeżeli kontrola była taka rzetelna i nie było nieprawidłowości to odpowiedź w jak najszybszym terminie nie sprawi panu kłopotu, a ja natychmiast to wykorzystam.

1. Pan Adam Wolny stwierdził i potwierdził, iż mieszkańcy mieszkający w odległościach 500 i nawet ponad kilometr są stroną w postępowaniu w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej zgodnie z art. 28 Prawa Budowlanego.

Ja twierdzę, iż jest to oszustwo, ale jeżeli pan i radcy prawni zgadzacie się i potwierdzacie, że to pan Wolny ma rację to natychmiast wznowię postępowania na terenie całego Powiatu Rybnik.

2. Pan Adam Wolny twierdzi, iż urządzenia nadawczo -odbiorcze mają ponad 3 metry i według prawa obowiązującego do dnia 28 lipca można je było montować na zgłoszenie.

Proszę o potwierdzenie tego.
Ja zgodnie z stanowiskiem instytucji i ustaw podanych w piśmie twierdzę, że są to inwestycje:

Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

3. Zgodnie z stanowiskiem operatorów telefonii komórkowej i podanymi ustawami w ocenie oddziaływania na środowisko zawsze uczestniczą mieszkańcy oraz wszystkie strony.

Proszę o zaprzeczenie.

4. Starostwa Rybnicki, Prezydent Miasta Rybnika, Prezydent Miasta Gliwic, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żorach, Rybniku dla Starostwa, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach i inni jednoznacznie stwierdzają, iż montaż anten telefonii komórkowej jako inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko tylko i wyłącznie w trybie pozwolenia na budowę.

Proszę zaprzeczyć i unieważnić wszystkie pozwolenia na budowę stacji bazowych telefonii komórkowej.

5. Z uwagi, iż przy każdym pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej jest wymagany projekt techniczny. Zgodnie z prawem projekt podlega zatwierdzeniu w drodze pozwolenia na budowę lub przed.

Jak na zgłoszenie zatwierdza się projekt budowlany ?

6. Prezydent Miasta Rybnika zgłosił sprzeciw do zgłoszenia montażu urządzeń nadawczo-odbiorczych stacji bazowej telefonii komórkowej ERA GSM w Rybniku-Ligocie na ulicy Brzezińskiej, a pan Wolny stwierdził, iż te roboty nie wymagają pozwolenia na budowę, tylko zgłoszenia mimo, iż sam utrzymał taką decyzję w mocy,

" DECYZJA "Na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z dnia 2000 r. poz.1071 z późniejszymi zmianami), oraz art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz.2016 z późno zmianami) po rozpatrzeniu odwołań Państwa: - Iwony Dudek-Augustowskiej i Mieczysława Augustowskiego zam. w Rybniku przy ul. Gontowej 11 A , oraz Pana Mieczysława Depczyńskiego zam. w Rybniku przy ul.Pilchowickiej 9, od decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 kwietnia 2005 r. nr 137fi3530/2005 -zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji POLKOMTEL-u S.A., 02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 81, polegającej na montażu dodatkowych anten na istniejącej wieży i urządzeń naziemnych - stacji bazowej nr BT-24370 telefonii komórkowej GSM na terenie stacji PTK CENTERTEL, na działce nr ewid. 388/1 przy ul. Rybnickiej w Rybniku-Ochojcu" Na podstawie art.138 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późno zm.) oraz art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr


Jeżeli anteny w Rybniku- Ochojcu wymagają pozwolenia na budowę, czy w Ligocie obowiązuje inne prawo ? Mam nadzieję, panie Nowak, że ma pan na to wyjaśnienie. Chciałem nadmienić, iż operatorzy mają koncesję na budowę urządzeń radiokomunikacyjnych.

7. Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali dla stacji nadawczo-przekaźnikowej telefonii cyfrowej GSM na dachu budynku biurowego P.w. ELROW przy ul. Brzezińskiej 8 A w Rybniku, ( w chwili podejmowania decyzji stacja działa nielegalnie od roku o czym wie pan Wolny) na działce nr ewid. 5114/118w dniu 3 sierpnia nakłada obowiązek uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a pan Wolny mimo, że taka decyzja wynika z Prawa Budowlanego oraz Prawa Ochrony Środowiska kwestionuje to nawet mimo tego, że należy to do kompetencji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Proszę o potwierdzenie, iż pan Krzysztof Nowak potwierdza, iż decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych podlegają Wojewodzie Śląskiemu.

8. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żorach potwierdził, iż wszystkie stacje bazowe telefonii komórkowej są nielegalne na kościele Św. Stanisława w Żorach, bo nie mają prawidłowych ocen oddziaływania na środowisko, decyzji o warunkach zabudowy, brak udziału społeczeństwa, brak pozwolenia na budowę, zapewnienia udziału stron, co potwierdził Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach.

Proszę o potwierdzenie, iż pan Krzysztof Nowak oświadcza, iż stacje bazowe telefonii komórkowej nie muszą mieć pozwolenia na budowę, ocen oddziaływania, zapewnienia udziału społeczeństwa, stron.

9. Z uwagi, iż w przypadku rozpatrywania odwołania przez Wojewodę Śląskiego dotyczącego

"budowy stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL-u S.A., 02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 81, polegającej na montażu dodatkowych anten na istniejącej wieży i urządzeń naziemnych stacji bazowej nr BT-24370 telefonii komórkowej GSM na terenie stacji PTK CENTERTEL, na działce nr ewid. 388/1 przy ul. Rybnickiej w Rybniku-Ochojcu"

pan Adam Wolny dokonał oszustwa rozpatrując wnioski i zastrzeżenia mieszkańców Rybnika oparte na prawie Ochrony Środowiska.

Panie Nowak proszę z imienia i nazwiska wskazać osobę, która rozpatrzyła te wnioski, podać jej kwalifikacje celem powołania jako eksperta w licznych sprawach.

Ja potwierdzam pan Wolny dokonał oszustwa.

10. W przypadku powyższej stacji operator PLUS GSM nielegalnie użytkował przez kilka miesięcy stację bazową telefonii komórkowej, (co potwierdził pan Wolny nawet) stwierdzając jednocześnie, iż operator miał prawo, bo był to rozruch.

Panie Nowak proszę z swoimi prawnikami potwierdzić to.

11. Pan Adam Wolny zaświadczył, iż w przypadku postępowania w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK "Centertel na dzwonnicy kościelnej Św. Stanisława w Żorach uznał za zasadne prowadzenie postępowanie z osobą nieżyjącą stwierdzając tym samym, iż taka absurdalna rzecz jest możliwa.

Panie Nowak proszę potwierdzić i opisać dokładnie procedury obowiązujące w przypadku postępowania dotyczącego osoby nieżyjącej (gdzie wysyłana jest poczta, jak nieboszczyk może protestować, czy dokonuje się ekshumacji zwłok). Pan Wolny pomoże panu w odpowiedzi.

Szanowny panie Nowak i urzędnicy przeprowadzający kontrolę proszę o pisemne wskazanie jednego przypadku dotyczącego stacji bazowej telefonii komórkowej, gdzie nie jest wymagana ocena oddziaływania na środowisko (chcę przypomnieć, iż ocenę taką przeprowadza organ właściwy nie operator) oraz jaki przepis wyklucza udział społeczeństwa i stron.

Proszę również, iż mając na uwadze autorytet Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pan Krzysztof Nowak oświadcza, iż zgadza się z panem Adamem Wolnym i potwierdza, iż stacja bazowa telefonii komórkowej to urządzenia budowlane powyżej 3 metrów i stanowczo zaprzecza, iż są to inwestycje mogącej znacząco oddziaływać na środowisko wymagające pozwolenia na budowę i całej procedury opisanej w piśmie Ministerstwa Infrastruktury.

Oraz iż Urząd Wojewódzki domaga się, aby Prokuratura Apelacyjna w Katowicach oskarżyła pana Zbigniewa Gelzok, Ministerstwo Infrastruktury, Najwyższą Izbą Kontroli, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz podległe jednostki, Ministerstwo Środowiska, Sądy Administracyjne o działanie na szkodę operatorów telefonii komórkowej oraz zakwestionowała Prawo Ochrony Środowiska.

Wszelkie informacje, wyroki na stronie http://www.iddd.de/ pana Krzysztofa Puzyny, gdzie lewe urzędy będą pokazywane do publicznej wiadomości.

Panie Nowak zapraszam pana i resztę radców prawnych do Rybnika (gdzie można zorganizować spotkanie i obiecuję, że zostaniecie upokorzeni i skompromitowani.

Szanowny Panie Tomaszu Janeczek proszę o podjęcie działań i jednoznacznego wyjaśnienia, czy Polacy mają honorować Polskie Ustawy, szanować organy najwyższej władzy, czy tak jak Urząd Wojewódzki w Katowicach podważać je.

Moje stanowisko jest zgodne z raportem Najwyższej Izby Kontroli, który pan Wolny kwestionuje: Z formalnego punktu widzenia nie wolno przy podejmowaniu decyzji - tym bardziej mogących mieć wpływ na zdrowie i życie ludzi - pomijać dokumentów publikowanych przez instytucje państwowe, w tym cytowane niżej:

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KSR 41015/04 Nr ewid. 113/2005/P04117/KSR Informacja o wynikach kontroli ochrony środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym. Dyrektor Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Tadeusz Bachleda-Curuś Akceptuję: Zbigniew Wesołowski Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Zatwierdzam: Mirosław Sekuła Prezes Najwyższej Izby Kontroli Warszawa, dnia 10 sierpnia 2005 r. Najwyższa Izba Kontroli ul. Filtrowa 57 00-950 Warszawa tel./fax: 0-xxxx-22-444 55 00 nik.gov.pl

Ponadto już niedługo pan Adam Wolny zostanie oskarżony o masowe narażenie zdrowia i życia ludzi, naruszenie prawa własności tym bardziej, że Strona 61 raportu.

"Przy rozpatrywaniu skarg dotyczących ww. inwestycji, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Świdnicy, w kwietniu 2001 r., zlecił Poradni Medycyny Pracy w Świdnicy przeprowadzenie badań lekarskich pod kątem narażenia na pole elektromagnetyczne pięciu wybranych mieszkańców, najbardziej narażonych na działanie pól elektromagnetycznych. W wyniku badań stwierdzono, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zgłaszane przez pacjentów objawy mają związek z narażeniem na promieniowanie elektromagnetyczne, jednak podobne objawy mogą występować również w przebiegu innych chorób o podłożu somatycznym lub nerwicowym."

Dla przykładu - w najnowszym wydaniu trzytomowym "Psychiatrii" (podstawowe opracowanie w tej dziedzinie, jakie pojawiło się na polskim rynku w ostatnich latach) w tomie trzecim, w rozdziale "Psychiatria a ekologia" autorstwa prof. dra hab. n. med. Józefa Kocura (Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) znajdujemy taki oto cytat:

"Szkodliwe i nadal nie do końca poznane działanie na organizm człowieka wywiera promieniowanie niejonizujące. Nabiera ono coraz większego znaczenia w związku z intensywnym rozwojem urządzeń wytwarzających pola elektryczne i magnetyczne i emitujących fale elektromagnetyczne (Jaśkowski, 1995, Pool, 1990). O ile naturalne pole elektromagnetyczne (pole magnetyczne ziemi, zmiany pola wywołane zjawiskami przyrodniczymi, fale pochodzenia kosmicznego) nie stanowi - jak się wydaje - poważniejszego zagrożenia, o tyle pochodzenia sztucznego niewątpliwie wpływają negatywnie, ze względu na zwykle bardzo znaczny zakres częstotliwości i mocy źródła, na wiele funkcji fizjologicznych i są obciążane odpowiedzialnością za wiele chorób i zaburzeń, w tym niektóre choroby nowotworowe (białaczkę, guzy mózgu)".

Zwracamy także uwagę na istnienie takiego precedensu, jak wypowiedź posła PiS lek. Bolesława Piechy (obecnie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia), w której publicznie zwrócił uwagę na szkodliwość stacji bazowych telefonii komórkowej zlokalizowanych zbyt blisko zabudowań i miejsc przebywania ludzi.

Panie Krzysztofie Nowak mam nadzieję, że za działania skierowane przeciwko państwu Polskiemu, społeczeństwu straci pan pracę.

Jak można przeprowadzać kontrole i pominąć tak oczywiste kanty i przekręty pana Adama Wolnego -żenada i kompromitacja. Zapytaj pan mieszkańców Żor, co sądzą o panu Wolnym.

Panie Nowak i Wolny nawet mój 13 letni syn wie, że każda stacja bazowa telefonii komórkowej musi mieć ocenę oddziaływania na środowisko i to postępowania przeprowadza organ właściwy, którym na pewno nie jest operator.

Pragnę jeszcze podkreślić zwracając się do Wojewody Śląskiego Tomasza Pietrzykowskiego, iż pisemnie pan Adam Wolny przekazał operatorowi tajne informacje z dochodzenia i czekam aktualnie na informacje, jakie kroki podejmie Komenda Policji w Żorach.

Tak wyglądało doniesienie cytuję:

"Prokuratura Rejonowa w Żorach 44-240 Żory, ul. Wodzisławska 1 W związku z lewą decyzja pana Adama Wolnego wydaną dla stacji bazowej telefonii komórkowej ERA GSM ( w załączeniu) zwracam się do Prokuratury Rejonowej w Żorach z żądaniem otrzymania informacji, kto sprzedał panu Wolnemu treść nieprawomocnego uzasadnienia postanowienia o umorzeniu dochodzenia z uwagi, iż bezprawnie pan Adam Wolny rozpowszechnia informacje, do których nie miał dostępu, czego dowodem jest dołączona decyzja. Zbigniew Gelzok, w załączeniu: Decyzja Wojewody Śląskiego z 13 grudnia 2005 roku"

Na koniec Panie Nowak, jeżeli Lwa Rywina w Polsce kontrolowali i osądzaliby jego koledzy, tak jak w przypadku pana Adama Wolnego to byłby dziś wolnym i uczciwym człowiekiem.

Po takiej kontroli panie Nowak, jeżeli pozostało w panu trochę honoru i godności przestanie pan pobierać publiczne pieniądze, bo jest to kradzież. Czekam na odpowiedzi, ale już wiem, że nieuczciwość była domeną Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach do tej pory.

Teraz wszystko w rękach pana Tomasza Pietrzykowskiego. Jeżeli panu Jarosławowi Kaście, Mieczysławowi Augustowskiemu oraz państwu Cieślik których reprezentuje nie przywrócicie Konstytucyjnych praw to dojdzie do buntu.

Urząd Wojewódzki wypowiedział posłuszeństwo państwu Polskiemu, wobec czego my nie chcemy podlegać pod organ administracji, który nie honoruje ustaw.

Przestańcie pobierać nasze pieniądze, niech operatorzy telefonii komórkowej wam płacą, bo jesteście ich przedstawicielami.

Panie Nowak niech pan weźmie przykład z Starosty Rybnickiego pana Damiana Mrowca, który jasno stwierdził stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS GSM w Świerklanach jest nielegalna, (operator zgodził się z tym) potwierdził Nadzór Budowlany, ponieważ urządzenia nadawczo-odbiorcze to inwestycja mogącej znacząco oddziaływać na środowisko, wymagająca pozwolenia na budowę i oceny oddziaływania na środowisko.

W przeciwieństwie do pana Wolnego, pan Mrowiec to uczciwy człowiek znający przepisy. W tym przypadku proponuje, aby pan Krzysztof Nowak zwrócił się do Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach z doniesieniem przeciwko Staroście Rybnickiemu uzasadniając to faktem, iż niedopuszczalne jest stosowanie Polskiego Prawa i działaniem na niekorzyść operatora telefonii komórkowej.

Pan Wolny zapewne by uznał, że stacja jest legalna, bo są to urządzenia powyżej 3 metrów wymagające zgłoszenia. (Skąd ten Wolny bierze te 3 metry, to pozostanie jego tajemnicą).

Panie Nowak proszę zrozumieć, że pan Mrowiec, Prezydent Miasta Rybnika, Adam Fudali uważają, że mieszkańcy mają takie same prawa jak operator.

Zdaniem pana Wolnego mieszkańcy nie mają praw. Z uwagi na rosnące zachorowania w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej w tym (ogromna liczba chorób nowotworowych) proszę o zaświadczenie, iż Wojewoda Śląski na podstawie aktualnej wiedzy medycznej oraz dotychczas przeprowadzonych badań gwarantuje, iż stacje są całkowicie bezpieczne (szczególnie te nielegalne) i proszę o wskazanie z imienia i nazwiska osoby, która bierze za to odpowiedzialność.

Mam nadzieje, że już wkrótce mieszkańcy Polski dowiedzą się, dlaczego Urząd Wojewódzki w Katowicach podważa Polskie ustawy i być może zostanie potwierdzone, iż pan Adam Wolny to oficjalny przedstawiciel operatorów telefonii komórkowej na pełnym ich etacie.

Zbigniew Gelzok.

W załączeniu przesyłam:

pismo Ministerstwa Infrastruktury,
Nakaz rozbiórki stacji bazowej,
Stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.