umtsno.de

Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Walcz z mafią telefonii komórkowejRuski Bród, dnia 31.03.2006, sprawa IV SA Wa 110/04 przeciwko Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu

Położenie- mapka
Wyrok z 10 maja 2005
wyrok z 30 lipca 2004 str.1 i dalsze
Wyrok Ruski Bród (.doc, ca. 160 KB )
Wyrok Ruski Bród, 10.5.2005 (.pdf, ca. 316 KB )

Wyrok Ruski Bród, 31.3.2006 ( .pdf, ca. 326,7 KB )
Ruski Bród dnia 31.03.2006, sprawa IV SA Wa 110/04 przeciwko Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu wygrana po raz 4

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Skargi są zasadne.

"...
Ponadto uznać należy, iż decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego, wydana ponownie została z oczywistym naruszeniem art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa.

Postępowanie odwoławcze zostało przeprowadzone bez należytego wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności niezbędnych do prawidłowego rozstrzygnięcia
sprawy.

Stosownie do zasad zawartych w art. 6, art. 7 i art. 8 k.p.a. organy
administracji państwowej zobowiązane są dzialać na podstawie przepisów prawa i prowadzić postępowanie w taki sposób, aby zostały wyjaśnione istotne dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności. Również uzasadnienie, zaskarżonego orzeczenia z dnia 8 listopada 2004r. nie spełnia wymogów określonych w art. 107 § 3 kpa.

Uzasadnienie powinno być bowiem sformułowane precyzyjnie, bez niedomówień i możliwości rożnej interpretacji. Funkcją jego jest wyjaśnienie rozstrzygnięcia stanowiącego dyspozytywną część decyzji i powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający realizację zasady ogólnej przekonywania (art. 11 kpa). Równocześnie powinno ono umożliwić organowi nadzoru oraz sądowi administracyjnemu sprawdzenie prawidłowości toku rozumowania organu wydającego decyzję oraz motywów rozstrzygnięcia.


Główny Inspektor Sanitarny ograniczył się do lakonicznych i ogólnikowych stwierdzeń, których nie można uznać za wystarczające odniesienie się do zarzutów odwołania i które nie czynią zadość wymaganiom uzasadnienia decyzji, wynikającym z komentowanego przepisu.

Organ przede wszystkim ponownie nie odniósł się do przedłożonej przez skarżących Opinii dotyczącej oddziaływań biologicznych promieniowań elektromagnetycznych na ludzi i nie podjął żadnych czynności mających na celu udowodnienie, iż planowana inwestycja nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko i nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców.


Przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko było obowiązkiem organu administracji, winien on przede wszystkim zdecydować, czy dane przedsięwzięcie nie przedstawia sobą zbytniego zagrożenia, czy zaplanowane są wszelkie niezbędne działania, minimalizujące szkodliwy wpływ na środowisko, oraz czy nie zachodzą przesłanki, które w świetle obowiązującego prawa uniemozliwiają podjęcie danej działalności na danym terenie.

Zgodnie z ugruntowanym w orzecnictwie sądu administracyjnego poglądem, niewyjaśnienie wszystkich okoliczności mających istotne znaczenie w sprawie oraz nieuzasadnienie decyzji w sposob właściwy narusza podstawowe zasady postępowania administracyjnego i stanowi podstawę do uchylenia przez sąd administracyjny zaskażonej decyzji (wyrok NSA z 16 marca 1998 r., II SA 96/98).


W świetle przytoczonych faktów, postępowania toczącego się przed Głównym Inspektorem Sanitarnym i nie można uznać za prawidłowe. Ujawnione naruszenie przepisów prawa mające istotny wpływ na wynik rozstrzygnięcia powodują uchylenie zaskarżonej decyzji z mocy art. ,145 5 1 ust. 1, pkt c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze-zm.)..."

Wyrok Ruski Bród, 31.3.2006 ( .pdf, ca. 326,7 KB )